بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ساختيابي اقتصادي- اجتماعي اسكان غير رسمي (مطالعه موردي در منطقه كلانشهري تهران)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهرداد جواهري پور دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فرآيند توسعه شهري در كشورهاي توسعه يابنده با چالش هاي گوناگوني در چند دهه اخير مواجه بوده است. سياست هاي ناكارآمد در عرصه برنامه ريزي شهري و مسكن و بازتاب بحرانهاي اقتصادي جهاني در ساختار اقتصادي اين گروه از كشورها نه تنها امكان توسعه پايدار را به مخاطره افكنده است بلكه بتدريج موجب شكل گيري و گسترش پديده اي شده است كهاكنون به عنوان شهري شدن فقر يا فقر شهري از آن نام برده مي شود. بازتاب گسترش فقرشهري رامي توان از يك سوء در گسست كالبدي پاره اي از نواحي مسكوني از پيكره كل شهرو در قالب كاهش سطح برخورداري از خدمات شهري و اجتماعي و نيز كيفيت سكونت واز سويديگر به حاشيه رانده شدن و انزواي اجتماعي پاره اي از گروههاي اجتماعي در اين گونهسكونتكاهها مشاهده كرد. سكونتگاههاي غير رسمي يا نابسامان گر چه بازتاب ونمادي از فقر شهري تلقي مي شوند ولي الزاما مترادف با آن نيستند ساختيابي اين سكونتگاهها متناسب با مرحله توسعه اقتصادي و اجتماعي و منابع مالي موجود در هر يك از كشورهاي توسعهيابنده مي تواند جلوه هاي گوناگوني به خود گيرد. ولي ميتوان گفت همه آنها در چندينجنبه داراي وجود مشترك هستند كه دراين ميان بازتوليد گسست كالبدي وانزواي اجتماعيبيشتر جلب توجه مي كند در عين حال كه همه آنها پاسخي به وضعيت ناكارآمد بازار رسميزمين ومسكن به شمار مي آيند. در مورد ساكنان اين گونه سكونتگاها اغلب پيش داروي هاي گوناگوني به عمل آيد. برخيآنان را از ديدگاه آسيب شناسي اجتماعي موردنظر قرار مي دهند و درنهايت با نگرشي امنيتي ساكنان اين سكونتگاهها را افرادي هنجارشكن و بزهكار تلقي مي كنند. ديدگاهيديگر پيدايش اين سكونتگاهها را ناشي از مهاجرت هاي روستا- شهري بنه كن مي دانند كهبه دليل عدم برخورداري از توانمندي هاي حرفه اي لازم نمي دانند دراقتصاد شهر جايگاهي بيابند و از همين رو آنان به حرفه اي غير مولد و انگلي در بخش غير رسمي اقتصاد روي مي آورند. اين پژوهش مي كوشد با بهره گيري از نظريه ساختيابي و تبيين تجربي و مطالعه دو مورد روستاي اكبرآباد و سلطان آباد (پژوهش پيمايشي انجام گرفته در سال 1373)به ابطال پيش داوري هاي پيش گفته بپردازد. نخست با بررسي فرآيند مهاجرت به اين دوسكونتگاه نشان داده خواهد شد كه برخلاف تصورهاي غير علني و پيشداورانه اكثريت ساكنان اين دو سكونتگاه از مبداء شهري و به شكل مشخص از شهر تهران به اين سكونتگاه ها مهاجرت كرده اند واز سوي ديگر با بررسي پيشينه اقتصادي- اجتماعي ساكنان انها روشن خواهد شد كه شمار قابل توجهي ازآنها در بخش رسمي و مولد اقتصاد شهري به كار اشتغال دارند و به دليل افزايش قيمت زمين و مسكن به اين مناطق رانده شده اند. از همين رو مي بايست آنان را نه سرريز جمعيتي شهر تهران و منطقه پيرامون آن محسوب داشت. بلكه به دليل سياست هاي ناكارآمد زمين و مسكن شهري آنان را در واقع بايد سرريز اقتصادي- اجتماعي و به بيان ديگري گروههاي كم درآمد و شهروندان سابق شهر بزرگ محسوب كرد يا شهرنشينان سابقي كه اكنون از حقوق شهروندي محروم و بي بهره اند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.