بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش فضاي شغلي بر بهداشت رواني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصرالدين كاظمي حقيقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: فضاي سازماني,رضايت شغلي,سازگاري اجتماعي,كارآيي,فرهنگ پذيري,تعهد سازماني,جنيسيت 

چكيده: بهداشت رواني افراد شاغل تحت تاثير عوامل گوناگوني است. ويژگيهاي فضاي سازماني شغليكي از زمينه هاي اساسي بهداشت رواني حرفه اي است. فضاي مطلوب سازماني، سازگاري اجتماعي و روابط دوستانه را افزايش مي دهد، اما اين امر بستگي به جنسيت دارد. سازمان يافتگي شاغل با محيط سازماني گر چه در رضايت شغلي لازم است، اما كفايت نميكند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.