بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: پيشگيري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهرداد خجسته , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: پيشگيري,شيوع شناسي,سبب شناسي,انواع پيشگيري 

چكيده: ضرورت پيشگيري در همه حيطه ها بر كسي پوشيده نيست و نقل است كه علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. خاصه آنكه نشريه ((چشم انداز پيشگيري)) در اين راستا و با هدف جلوگيري از پيدايش اختلالات زيستي - اجتماعي - رواني انتشار مي يابد. مولف اين سطور تصميمبر ارائه مقاله اي در زمينه پيشگيري نموده است. در اين مقاله با تعريف پيشگيري و انواع آن كه شامل پيشگيري اوليه، پيشگيري ثانويهو پيشگيري ثالث مي باشد، آشنا مي شويد. در هر نوع، مثالهاي كاربردي و راه كارهايي ارائه شده است. اصل پيشگيري و انواع آن در هر حيطه اي قابل اجرا است. لكن تاكيدنويسنده بيشتر بر پيشگيري در اختلالات رواني - اجتماعي است . در پايان به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد و معرفي زمينه هايي براي تحقيقات بيشتر وتخصصي تر مبادرت شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.