بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي فراواني انواع اختلالات رواني در همسران مردان معتاد مراجعه كننده به دفتر پذيرش معتادين خود معرف شهرستان خرم آباد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي ملكي , ساير آثار   شهرام موسوي استاديار دكتري تخصصي پزشكي قانوني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اعتياد,اختلالات رواني,پرخاشگري,اضطراب,افسردگي,ترس,وسواس,روانپريشي,حساسيت در روابط,افكار پارانوبيدي,روابط زناشويي 

چكيده: وضعيت رواني همسران مردان معتاد مورد مطالعه قرار مي گيرد. محققان در يك بررسي مقايسه اي صد زن داراي همسر معتاد و هفتاد زن كه همسر معتاد نداشتند را بر اساس پرسشنامه SCL- 90- R مورد پذيرش قرار دادند. سن و وضعيت اقتصادي كنترل شد. ((آزمون تي)) براي تحليل آماري به كار رفت و نتايج نشان داد كه همسران مردان معتاد از اضطراب، افسردگي و حساسيت در روابط متقابل در سطح شايعتري رنج مي برند. در ساير ابعاد تفاوتي يافت نشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.