بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آثار مصرف كوكائين و ماري جوانا بر ازدواج و پايداري ازدواج

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رامين هراتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در يك مطالعه با استفاده از دو روش تحقيق مقطعي و طولي به بررسي آثار مصرف ماري جوانا و كوكائين روي موقعيت ازدواج، قبل از ازدواج، طول مدت زندگي مشترك مي پردازد. اولين مطالعه در سال 1979 روي جمعيت نمونه دوازده هزار جوان چهارده ساله تا بيست و يكساله صورت گرفت. جمعيت نمونه در اين مطالعه از سال هاي 1988 (تعداد هشت هزار و پانصد نفر) و در سال 1992 (تعداد هفت هزار و پانصد نفر) انتخاب شد. در سال 1988، چهلو شش درصد از مردها و سي و سه درصد از زنها و در سال 1992، سي و پنج درصد از مردهاو بيست و پنج درصد از زنها هرگز ازدواج نكرده بودند. در تحليل آماري جوانان سياه پوست مشخص مي شود كه تاخير در سن ازدواج و كوتاهي مدت زندگي مشترك در مصرف كنندههاي مواد بخاطر تمايل آنها به تجرد است. برعكس، مصرف مواد تاثيري روي موقعيت زناشويي در جوانان سياه پوست ندارد)). (1) ((حدود يك سوم آمريكائيها ماري جوانا را تجربه كرده اند. بدون شك مصرف كننده هاي بسياري وابستگي رواني دارند، اما ترك اجباري حتي در كساني كه مقادير زيادي مصرف مي كرده اند. سندرم محروميت خاصي به وجود نياورده است. ماري جوانا يك داروي دروازه اي بشمار مي رود كه راه سوء استفاده داروهاي سخت را مي گشايد. كوكائين يك ماده طبيعي حاصل گياه كوكا است، آثار فارماكولوژيك كوكائين شبيه ديگر محركها مي باشد. آثار روانگردان آن قرنها در فرهنگهاي مختلف مورد استفاده بوده است . پيش از آنكه خواص اعتيادآور شديد آن مشخص شود به عنوان محرك و نشئه آور مصرف مي شد. با توجه به تاثير كوكائين روي گيرنده هاي سمپاتيك (سمپاتوميمتيك) و آثار تحريكي اين مواد، اگر فرض شود كوكائين غالبا" روي جنبه هاي زيستي و رواني فرد تاثير مي گذاردو از طرفي با توجه به ايجاد وابستگي رواني شديد ماري جوانا و كانابيس چنين تصور شود كه ماري جوانا بيشتر روي جنبه هاي رواني تاثير گذار است و اگر شرايط اجتماعي بر روي جنس مذكر، مونث و نژاد سياه و سفيدپوست مورد مطالعه ثابت در نظر گرفته شود، استدلال مي شود مصرف مواد محرك و موادي كه وابستگي رواني ايجاد مي كند با تاثير بيشتر بر دو ويژگي زيستي و رواني، ايجاد نوعي تمايل به تجرد در مصرف كننده هاي مواد ايجاد مي نمايد. البته اين به معني عدم تاثير عوامل ديگر نمي باشد. وجود تمايز واضح زيستي در جنس مذكر و مونث و شيوع بالاي تجرد در مردها در مقايسه با زنها در جمعيت مورد مطالعه نقش عوامل زيستي را پر رنگ تر مي كند. از طرفي شيوع بالاي تجرد در جوانانسفيدپوست در مقايسه با جوانان سياه پوست عامل نژاد و جنبه هاي بيولوژيك خاص آن را از جمله عوامل به خطر اندازنده موقعيت زناشويي در مصرف كننده هاي مواد نشان مي دهد)). (2) با توجه به تاثير ساير مود روي جنبه هاي زيستي و رواني يا هر دو در افراد مصرف كننده مواد، اين سوال مطرح مي شود كه آيا اثبات اين فرضيه مي تواند دلالت بر وجود نوعيارتباط بين موقعيتهاي زناشويي و مصرف مواد اعتياد آور مثل مواد افيوني ترياك، مورفين، هروئين، مواد توهم زا: ال. اس.دي و ... باشد. مقاله با استفاده از روش اپيدميولوژي توصيفي به اثبات رابطه علي بين مصرف مواد ماري جوانا و كوكائين و موفقيت هاي زناشويي مي پردازد، اين رابطه نشان دهنده نوعي تمايل به تجرد در مصرف كننده هاي ماري جوانا و كوكائين است كه متعاقبا" باعث تاخير در سن ازدواج و كوتاهي دوره زندگي مشترك زوجين مي شود. در اين مطالعه به عواملي مثل نژاد، جنس كه مي تواند روي موفقيت هاي زناشويي تاثيرگذار باشد نيز اشاره شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.