بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ويژگيهاي كالبدي محلات حاشيه نشين و تاثير آن بر شكل شهر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): گيتي اعتماد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: حاشيه نشيني معلولي كالبدي- فضايي ناشي از ساختار ناهنجار اقتصادي- اجتماي - فرهنگياست، اما به آن همواره به صورت پديده اي كالبدي توجه بيشتري شده و راه حلهايي كالبدي براي آن ارائه مي شود. دراين مقاله ضمن تاكيد بر معلول بودن كالبد حاشيه نشيني به ويژگيهاي كالبدي محلاتحاشيه نشين پرداخته مي شود. اين ويژگيها عبارتند از : - انواع استقرار و مكانيابي محلات حاشيه نشين (بافتهاي قديمي، بافتهاي حاشيه اي وغيره ) - انواع مسكن در محلات حاشيه نشين (كپر، زاغه، آلونك و غيره ) - انواع مالكيت (زمينهاي دولتي، وقفي و غيره) و نحوه تملك (غصبي، غير قانوني، بنچاق و غيره) - انواع مصالح به كار رفته در محلات حاشيه نشين - چگونگي بافت كالبدي محلات حاشيه نشين و مسائل آن سپس به تاثير اين محلات بر شكل شهر اشاره مي شود زيرا محلات حاشيه نشين يا زاغه نشين چه در داخل شهر و چه در حواشي بر كالبد شهر تاثير مي گذارد. اين تاثيرات عمدتاًبه صورت زير مي باشد. - تشديد جدايي فضايي محلات شهر - جلوگيري از رشد محلات مرفه يا متوسط در جهت محلات حاشيه نشين (از طريق كاهش قيمتو اعتبار محلات مجاور و غيره) - افزايش تراكم جمعيت و ساختمان در محلات حاشيه نشين - مشكلات تاسيسات زير بنايي درمحلات حاشيه نشين و اطراف آن (مسئله فاضلاب ابرساني،برق ، زباله و غيره ) - مشكلات كمبود خدمات عمومي و شهري - كاربرد غير بهينه زمين در پايان باتوجه به ويژگيها و تاثيرات فوق راه حل هايي رايج و متعارف و نتابج وميزان كارآيي آنها در حد امكان بررسي مي شود. در همه بخشهاي مقاله ضمن تاكيد بر موضوعحاشيه نشيني درايران - و به خصوص در كلانشهر تهران - نمونه كشورهاي ديگر نيز به طورفشرده جهت مقايسه با ايران مدنظر قرار مي گيرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.