بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خشونت در خانواده ((سبب شناسي))

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصرالدين كاظمي حقيقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: كودك آزاري,همسرآزاري,مصرف مواد زيانبار,بي كاري,انزواي اجتماعي,شيوع شناسي,شبب شناسي,آسيب شناسي 

چكيده: ((خشونت خانگي در دو بعد كودك آزاري و همسرآزاري يكي از خطرناكترين آسيبهاي اجتماعيدر جامعه بشري است. شرايط زندگي والدين در گذشته، ساختار كنوني خانواده، وضعيت اشتغال پدران و اعتياد والدين، چهار سبب عمده در بروز خشونت نسبت به كودكان است. مادران خشونت ديده يكي از عوامل اساسي كودك آزاري محسوب مي شوند. خشونت نسبت به زنان درخانوار گسترش روزافزوني دارد. در پايان به ده عامل مهم در پديدآيي همسرآزاري اشارهمي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.