بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فناوري و آسيب هاي اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا گنجي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در مقاله حاضر آثار مثبت و منفي فناوري بر خانواده و جامعه مورد بحث قرار گرفته است. نقش مثبت فناوري جديد را در تامين رفاه مادي و معنوي جامعه، ارتقاي سطح علم و دانش بشري اشاره نموده، و اثرات منفي بر خانواده و جامعه به ويژه پيامدهاي ناگوار و آسيبهاي آن از قبيل اعتياد، خودكشي و جنگ مورد مطالعه قرار داده است. بدون هيچ گونه ترديدي مي توان ادعا نمود كه، فناوري براي بشريت هم داراي نتايج مثبتي از جمله دگرگوني ساختار اقتصادي و افزايش توليد، ارتقاي سطح علم و دانش بشري، ايجاد زمينه هاي رفاه و آسايش در زندگي و ... و هم داراي اثرات منفي اي نظير استعمارو استثمار ، مادي گري، رشد شهرنشيني، نفي دين و معنويت، فروپاشي ارزشهاي اخلاقي و افزايش بزهكاري، تضعيف روابط عاطفي و خانوادگي و ... مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.