بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليلي بر دستاوردهاي اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران خرداد 1381 (در بخش اعتياد مواد مخدر)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصرالدين كاظمي حقيقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: چنان كه خوانندگان محترم استحضار دارند، انجمن جامعه شناسي ايران با همكاري وزارت كشور، شهرداري تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، سازمان بهزيستي كشور، نيرويانتظامي، سازمان زندانها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در روزهاي يازدهم تا سيزدهمخرداد ماه سال جاري، اقدام به برگزاري اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران نمود. سخنرانيهاي ارايه شده در هفت قلمرو اساسي تنظيم گرديده بود كه نخستين قلمرو همايشرا ((اعتياد به مواد مخدر)) تشكيل مي داد. در اين تحليل كوتاه، دستاوردهاي بنيادي همايش مزبور در بخش اعتياد به مواد مخدر، بررسي مي گردد. * بر اساس نتايج و دستاوردها در اين بخش، وضعيت موجود نشان مي دهد كه قطعا" يك ميليون و هشتصد هزار معتاد در جامعه ما وجود دارند. (صفحه 17 مجموعه خلاصه مقالات). نيمرخ جمعيت شناسي حاكي از آن است كه جمعيت جوان كشور، بيشترين اقشار معتاد را بهخود اختصاص مي دهد و روند گرايش به گونه اي است كه سن اعتياد كاهش دارد و آمار مصرفكنندگان رو به فروني است. (ص14) زنان و محصلان بيش از گذشته در گرداب اين آسيب غوطه ورند. (ص17) بررسيهاي همايش گوياي آن است كه الگوي مصرف از ترياك به هروئين، حشيش و ساير موادتغيير يافته است. (ص21) و تدريجا" روش مصرف از طريق خوردن و تزريق جايگزين تدخين ميشود. (ص22) از سوي ديگر وجود مواد خارجي و افزودني، آثار وخيم جاني و رواني را در بردارد. (ص17) بررسي وضعيت معتادان خود معرف حاكي است كه نيمي از آنها در فاصله سني بيست و پنج تا سي و چهار سال به سر مي برند، غالبا" شهرنشين، كارگر، داراي سطح تحصيلات در حد راهنمايي و متاهل هستند كه به مصرف ترياك مي پردازند و در حدود دو سوم آنها سابقه تركدارند. آنها به طور متوسط يك سوم درآمد خود را صرف تامين مواد مخدر مي كنند. (صفحات 34 و 35) اين زيان اقتصادي فقط گوشه اي كوچك از خسارتهاي سنگين اقتصادي را شامل مي شود. برآورد بررسي كنندگان آن است كه مواد مخدر در ايران ميان سه تا هفت ميليارد دلار خسارتوارد مي كند.(ص17) علي رغم آگاهي عمومي از چنين زيانهاي رواني و اجتماعي و اقتصادي و وجود مجازاتهايسنگين، انگيزه مصرف همچنان روند افزايشي دارد. (ص14) از اين رو انجام يك بررسي همه جانبه شيوع شناختي كلي، همراه با منظور نمودن كليه متغيرهاي تعديلي اساسي (نظير جنسيت، سن، تحصيلات، هوش، وضعيت تاهل، اشتغال، توزيع جغرافيايي، زمينه هاي فرهنگي ، بافت اقتصادي، و ساختار اجتماعي) بسيار ضروروي است. * در جنبه هاي سبب شناختي ((اعتياد)) دستاوردهاي همايش را مي توان در سه حوزه كليجاي داد : الف) آمادگي فردي مصرف مواد مخدر، تابع ويژگيها و خصايص فرد معتاد است. وجود برخي خصايص از لحاظ فردي، زمينه گرايش به مواد مخدر را فراهم مي سازد. گرايشهاي روان نژندي، مشكلات جنسي،و هوش پايين از جمله عوامل فردي يادشده در دستاوردهاي همايش است. (ص31) ب) در دسترس بودن مواد وجود مواد و عرضه مناسب و سهل آن بويژه از طريق خرده فروشي و افزايش خرده فروشان در سطح كلان از سويي و روند رو به افزايش مصرف سيگار در اقشار نوجوان و جوان (سالهايپانزده تا بيست و نه سالگي) بويژه در ميان معتادان خود معرف، يكي از زمينه هاي اساسي و بسترهاي مساعد گرايش به اعتياد است. ج) تسهيلات محيطي يك محيط تسهيل كننده از جنبه هاي مختلف نظير خانواده، مدرسه، فضاي شغلي، روابط اجتماعي، بافت اجتماعي، و ساختار اقتصادي به گرايش فرد به سوي مواد مخدر منجر شود. چنانچه بررسيهاي همايش حكايت مي كنند، چهار نوع خانواده نابسامان، زيستي، معتاد وبي سواد در گرايش بسيار مو ثرند (28) يك خانواده آشفته و يا وضعيت زندگي جداي از خانواده و يا وجود افراد معتاد در آن، زمينه بسيار مساعدي براي خانه گريزي و فرار ازخانواده و گرايش به مواد مخدر فراهم مي آورد. (30،31،34) علاوه بر آن نشان داده شده است كه تجارب اخراج از مدرسه يا مدرسه گريزي و سطح تحصيلات پايين در گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر موثر است.(30) فضاي شغلي مي تواند يك نقش تسهيل كننده ايفا كند. در بررسي معتادان خود معرف، نيمياز آنها اعلام كردند كه از طريق دوستان يا همكاران آلوده شده اند. (34). مضافا" بر آن كه تغيير مكرر شغل نيز با گرايش به مواد مخدر مرتبط است.(30) روابط اجتماعي نامناسب بويژه از طريق دوستان و برگزاري ميهمانيهاي دوستانه عامل تسهيل كننده نيرومندي است.(34) در سطح فراگير و گسترده، بافت اجتماعي آسيب زا، با تاكيد بر جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد از سويي و كاهش ارزشگذاريهاي شخصي و محدوديت آزاديهاي فردي، به نزول سطح مشاركتاجتماعي عموم و بويژه اقشار جوان منجر مي گردد. فقدان امكانات رفاهي خاص جوانان نيز به تسهيلات محيطي، دامن مي زند.(14و17) ساختار اقتصادي از يك نقش تعيين كننده و جدي برخوردار است. بعد اقتصادي ت 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.