بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: گزارش يك مورد حاملهاي انساني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كامران آقاخاني استاديار دكتري تخصصي پزشكي قانوني , ساير آثار   عباس آقا بيگلويي دكترا , ساير آثار   علي ملكي دلارستاني دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: حامل هاي انساني,قاچاق,مواد مخدر 

چكيده: يكي از معضلات بزرگ جوامع امروزي پديده اعتياد به مواد مخدر و در كنار آن پديده قاچاق مواد مخدر است. تعداد معتادان به مواد افيوني در كشور ما از مرز چند ميليون گذشته است و جامعه پزشكي، به عنوان درمانگر هميشه با اين افراد به طرق مختلف برخورد مينمايد. براي مثال بسياري از اين افراد جهت ترك اعتياد به پزشك مراجعه مي نمايند و درباره اي موارد نيز فرد معتاد به علت مصرف بيش از حد مواد مخدر به اورژانس آورده ميشود كه در صورت درمان مناسب مي توان فرد مسموم را به سرعت درمان نمود و از مسموميتبا مواد مخدر نجات داد. در اين مقاله به معرفي يك مورد مسموميت با مواد مخدر كه بهصورت ناخواسته در قاچاقچيان مواد مخدر اتفاق مي افتد پرداخته شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.