بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: معتادان گمنام

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): 0 انجمن معتادان گمنام ايران , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه ((همياري و كمك معتادان به يكديگر به منظور بهبودي پايه و اساس كار معتادان گمناماست.)) معتادان گمنام سازمان غير انتفاعي بين المللي متشكل از معتادان در حال بهبودي است.انجمن معتادان گمنام اعتقادات خاصي درباره اعتياد دارند و از نظر آنها اگر افراد ناتواني خود در كنترل اعتيادشان را بپذيرند و به قدرتي بالاتر اعتقاد داشته باشندمي توانند از پيشرفت آن جلوگيري كنند. اعضاي انجمن معتادان گمنام ترغيب مي شوند تا يك الگوي اخلاقي ايجاد كنند و اشتباهات خويش را در برابر قدرتي بالاتر يا انساني ديگر بپذيرند. همچنين از آنها انتظار مي رود صادقانه تلاش كنند تا بر اشتباهاتشان فائق آيند و به اصلاح مضراتي كه براي خود ايجاد كرده اند، بپردازند. در سرتاسر جهان در پنجاه كشور بيش از بيست و پنج هزار گروه معتادان گمنام وجود دارد. مهمترين جنبه گروه هاي خودياري، ارايه حمايتهاي اجتماعي است. مجموعه زير را از جزوه معتادانگمنام و براي آشنايي خوانندگان با اين انجمن به عنوان يكي از گروه هاي خودياري در امر بازتواني اعتياد، تهيه شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.