بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شيوه هاي موثر تغيير نگرش در درمان اعتياد به مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شيرين كوشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نتيجه گيري يكي از مهمترين چالشهاي دنيا ضرورت شناسايي معتادان در اولين مراحل و چگونگي اين امر به شيوه اي علمي و موثر مي باشد. تاكنون اين مهم به نحوي كاربردي ميسر نشده است.در اين مقاله تلاش شد اهميت آن يادآور شود. پس از تشخيص مي توان بر اساس نتايجتحقيقات مربوط به تغيير نگرش در حوزه روانشناسي اجتماعي و با مدنظر قرار دادن تاثيرعوامل پيچيده مرتبط با اعتياد در جهت ايجاد تغييرات مطلوب شناختي، عاطفي و رفتارياقدام نمود. ممكن است مطالعه در اين زمينه ضرورت ارايه راهكارهايي متناسب با فرهنگايراني را خاطرنشان سازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.