بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اقدامات روانشناختي و اجتماعي براي درمان اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدحميد مرتضوي دكترا , ساير آثار   مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروز مي دانيم كه درمانهاي غير دارويي سوء مصرف مواد قسمت بسيار مهم و اساسي رونددرمان را تشكيل مي دهد. چرا كه انسان موجودي زيستي - رواني - اجتماعي است و در بعدعلت يابي، سبب شناسي، درمان و پيشگيري از بيماريها و آسيب ها بايد به هر سه بعد وجود انسان توجه كافي مبذول داشت. درمانهاي دارويي عموما" به بعد جسمي درمان سوء مصرف مواد مي پردازد، اما درمانهايروانشناختي - اجتماعي متوجه عوامل رواني - اجتماعي فرد و اجتماع پيرامون وي را در نظر دارد. بويژه در پيشگيري ثالثيه كه همان جلوگيري از عود سوء مصرف مواد مي باشد، اين حوزه درماني روانشناختي - اجتماعي - بسيار حائز اهميت است. اجتماع و خانواده، بهعنوان جامعه و شبكه پيرامون فرد در سوق دادن وي به سوي آسيب و بيماري به همان اندازه پيشگيري و درمان بيماري نقش و اهميت دارد. به همين خاطر در اين مقاله به صورت فشرده به روشهاي جديد و نوين درمانهاي روانشناختي - اجتماعي به عنوان دو بعد اساسي و اصلي درمان (در كنار درمانهاي دارويي سوء مصرف مواد) پرداخته شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.