بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي خصوصيات ساختاري حاشيه نشيني در تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فردين يزداني بروجني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در ادبيات توسعه، حاشيه نشيني به عنوان يكي از ويژگيهاي ساختاري فرآيند شهري شدن دركشورهاي در حال توسعه آمده است. فرض اساسي تمام تئوريها اين است كه در اين كشورهادو بخش رسمي و غير رسمي اقتصادي به همزيستي پرداخته اند. عموماً گفته مي شود عناصراقتصادي كه قادر به ورود به بخش رسمي نيستند وارد عرصه بخش غير رسمي مي شوند فعاليتدر بخش غير رسمي تجلي خود را در عرصه هاي مختلف زندگي بر جاي مي گذارد كه حاشيه نشيني را مي توان تبلور فضايي اين پديده دانست. برخي ديگر حاشيه نشيني را به عنوان ويژگي نهادي رشد سرمايه داري در جوامع در حال توسعه به شمار مي آورند. از نظر اين گروه حاشيه نشيني نقشي به جز ارتش ذخيره نيروي كار ندارد. در اين فرآيند آنچه كه اين پديده را تشديد مي كند. موانع ساختاري فرا روي جريان انباشت سرمايه است. گروه ديگري از نظريه پردازان معتقدند كه افراد حاشيه نشين نه تنها حاشيه اي نيستندبلكه بسيار فعال مولد و يكپارچه و پيوسته هستند. عامل تبديل آنها به حاشيه نشيني آسيب پذيري و تهي دستي آنهاست. بر اساس تئوريهاي ياد شده، در ايران نيز تاكنون تحقيقات چندي درباره پديده حاشيه نشيني انجام شده است. نگرش بسياري از اين تحقيقات بر اين مبنا بوده است كه حاشيه نشينان جزء بخش هاي غير رسمي اقتصاد هستند. هدف اين مقاله شناخت خصوصيات ساختاري حاشيهنشينان كلان شهر تهران است. در بخش اول مقاله مرور اندكي پيرامون نظريه هاي ياد شده انجام خواهد شد پس از آن ويژگيهاي شغلي ساكنان مناطق حاشيه اي تهران بررسي خواهد شد. تاكيد اصلي بر چگونگي اشتغال افراد از نظر نوع سازمان اشتغال و متشكل بودن و يانبودن آن است. پس از آن وضعيت مسكن آنها با شهرهاي مادر مورد مقايسه قرار مي گيرد و سرانجام ميزان درآمد حاشيه نشينان ويژگي اسكان و ميزان درآمد به حاشيه نشيني را منعكس خواهد كرد. بديهي است بسياري از نگرشهاي منفي به اين پديده باروشن شدن ويژگيهاي آن زدوده خواهد شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.