بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مروري بر ايدز و بررسي آن در معتادان تزريقي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي ملكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه هنوز دنياي پزشكي حلاوت غلبه بر آبله را به خوبي نچشيده بود كه بروز بيماري مرموزيدر سال 1981 جهانيان را در عرصه جنگ جديدي قرار داد. شايد در آن زمان كسي فكر نميكرد كه اين مهمان ناخوانده در مدت زمان اندكي به يك فاجعه جهاني مبدل شود. وجود بيشاز شصت ميليون بيمار ايدزي و بيش از بيست ميليون تلفات و حدود پانزده ميليون كودكيتيم و مرگ و مير بيش از سه ميليون نفر در سال، ابعاد وحشتناك اين فاجعه را نشان ميدهد. از سوي ديگر وجود بيش از دو ميليون معتاد در كشورمان كه حدود يك ميليون نفر آنها از روشهاي تزريقي (به عنوان روش اصلي انتقال اين بيماري در كشورمان) استفاده ميكنند، وضعيت نامطلوبتري ايجاد نموده و پيام آور وجود يك شيوع پنهان كه كنترل آن بهمراتب سختتر از شيوع آشكار است، مي باشد در اين مجال سعي بر اين گرديده كه علاوه بر مروري كلي بر ايدز، جنبه هاي خاص آن در معتادان تزريقي را نيز مدنظر قرار دهيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.