بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: حقوق اجتماعي زنان باردار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: سمينار حقوق مددجو 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ميترا تدين , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در كشورهاي در حال توسعه عوارض دوران بارداري و زايمان در زمره اولين علتهاي مرگ ومعلوليت زنان 45-15 ساله به حساب مي آيد. مرگ هر زن به دليل عوارض دوران بارداري و زايمان، براي او و خانواده اش به منزلهيك ظلم اجتماعي است. چنين مرگي ريشه در ناتواني و دسترسي نابرابر به شغل، منابع مالي، آموزش، مراقبتهاي اوليه بهداشتي و ساير منابع دارد. عوامل فوق زمينه را براي فعاليت بهداشت و سلامت مادران حتي قبل از وقوع حاملگي و زايمان آماده مي كند و مي تواند وضعيت را در زمان بارداري و زايمان وخيم تر كند. زنان براي حل اين معضل بايد قدرتمند و توانمند شوند. حق و حقوق خود را بدانند و دولت اين حقوق را تضمين كند. حق و حقوق زنان مي بايد كيفيت مناسب خدمات بهداشتي و دادن اطلاعات درست بهداشتي در طول دوران بارداري، حين زايمان و پس از آن را نيز شامل مي شود. 1- توانمند سازي زنان الف) محدوديت دسترسي به اطلاعات و عقايد جديد ب ) محدوديت دسترسي به آموزش ج ) محدوديت در تصميم گيري د) محدوديت منابع 2- حمايتهاي سياسي از مادران باردار سياستگذاران ملي مي توانند پايگاه هاي قانوني و سياسي براي مادران باردار ايجاد نمايند. 3- استفاده از حقوق جهاني بشر براي بهبود در توسعه برنامه ((مادري ايمن)) عهدنامههاي حقوق جهاني بشر نشان مي دهد كه اغلب كشورهاي جهان متعهد به انجام اقدامات زير شده اند: - حق زندگي، آزادي و امنيت افراد جامعه - حق تشكيل خانواده و زندگي مشترك خانوادگي - حق برخورداري از خدمات بهداشتي شامل اطلاعات و آموزش و استفاده از دنياي پيشرفتهعلم و تكنولوژي - حق برابري و رفع تبعيض 4- بهداشت مادران يك سرمايه گذاري حياتي، اقتصادي و اجتماعي 5- حمايت همسران براي تسهيل مشكلات دوران بارداري گامهاي اساسي آينده كدام است؟ كليه موارد فوق با تفسير كامل در اصل مقاله آورده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.