بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توزيع درآمد بين عوامل توليد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد لشگري , ساير آثار   مهين رضايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: منظور از توزيع درآمد اين است كه درآمد حاصل از توليد چگونه به عوامل توليد تعلق ميگيرد يا سهم بخشهاي اقتصادي از درآمد حاصل چقدر است. توزيع نابرابر عوامل توليد موجب توزيع نابرابر درآمد حاصل از توليد مي گردد. بنابراين براي عادلانه كردن توزيع درآمد، پيش از توليد بايد توزيع عادلانه عوامل توليد بين افراد، گروهها و بخشهاي مختلف اقتصادي صورت گيرد. با روشهاي مختلف مي توان توزيع درآمد را اندازه گيري نمود. مهمترين روشهاي اندازهگيري توزيع درآمد عبارتند از : 1- توزيع درآمد برحسب ابعاد 2- توزيع درآمد مبتني برعوامل توليد 3- توزيع مقداري درآمد 4- توزيع درآمد از طريق منحني لورنز 5- ضرايب جيني و مقياسهاي نابرابري درآمد. بعضي از نظريه هاي اقتصادي توزيع نابرابر درآمد را شرط اساسي رشد اقتصادي مي دانند. دليلي كه در اين نظريه ها ارائه مي شود اين است كه قشرهاي پايين اجتماع نيازهاي اشباع نشدني دارند و چنانچه توزيع درآمد برابر باشد قشرهاي پايين تمام درآمد خود راصرف خريد كالاهاي مصرفي مي كنند. در صورتي كه قشرهاي بالا نيازهاي اوليه خود را برطرف و مازاد درآمد خود را پس انداز مي كنند. پس چنانچه توزيع درآمد نابرابر باشد رشداقتصادي تسريع مي گردد. مخالفان نظريه فوق چهار دليل مهم در رد آن مي آورند : 1- تجربه تاريخي كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه ثروتمندان اين كشورها مازاددرآمدهاي خود را سرمايه گذاري نمي كنند بلكه صرف كالاهاي تجملي و مسافرتهاي پرهزينهمي نمايند. 2- درآمد كم فقرا موجب كاهش توانايي جسمي و بهره وري اقتصادي آنها مي شود و اين امر كاهش توليد و كاهش درآمد ملي را به دنبال خواهد داشت. 3- افزايش درآمد فقرا تقاضا براي كالاهاي ضروري توليد داخل را افزايش مي دهد و اينامر موجب افزايش اشتغال و توليد مي گردد. 4- توزيع عادلانه تر درآمد انگيزه هاي رواني براي مشاركت گسترده همگان در فرآيند توسعه را تقويت مي نمايد. دولت مي تواند از چهار راه به توزيع مناسب درآمد اقدام نمايد: 1- تغيير توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد از طريق تغيير قيمت هاي نسبي عوامل توليد : 2- تعديل توزيع مقداري درآمد از طريق توزيع مجدد داراييها : 3- تعديل (كاهش) توزيع مقداري درآمد در سطوح بالا از طريق وضع مالياتهاي تصاعدي بردرآمد و ثروت : 4- تعديل (افزايش) توزيع مقداري درآمد در سطوح پايين از طريق پرداخت هاي انتقالي مستقيما و تامين كالاهاي اساسي و خدمات اساسي. گذشته از توزيع عادلانه درآمد، امكانات و منزلت اجتماعي در يك جامعه اسلامي بايد عادلانه توزيع گردد. قشرهاي پايين اجتماعي نبايد احساس حقارت و از خود بيگانگي كنندبلكه بايد همانند ساير قشرها از احترام كافي برخوردار باشند و احساس خودباوري و اعتماد به خويش داشته باشند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.