بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي ديگر به دگرگوني شكلي و ماهوي كانونهاي زيستي خودرو

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد شيخي دكترا شهرسازي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اسكان كم درآمدهاي شهري، بويژه شهرهاي بزرگ ايران از جمله پيچيده ترين مسائلي است كه به دلايلي چون ناديده انگاشتن در طرحهاي توسعه شهري، از ياد رفتن بخش وسيعي از ساكنان شهر و در نتيجه غفلت از هر گونه چاره انديشي و پيشين نگري براي آن ابتدا و درسالهاي دهه 40 و 50 به صورت حاشيه نشيني، آلونك نشيني و زاغه نشيني در حاشيه يا درون شهرها نمود پيدا كرد؛ ساخت مسكن يك شبه با مصالح بي دوام بر زمين غير و در اراضيپست و مساله دار ساده ترين راه حل مشكل مسكن از سوي كم درآمدترين و حاشيه اي ترين اقشار مهاجرين روستايي به شهرهاي بزرگ بود. با پيروزي انقلاب و فروپاشي هر گونه نظارت بر زمين و مسكن در سالهاي آغازين اين الگو گسترش يافت. از نيمه دوم دهه پنجاه كانونهاي زيستي مستقلي در فاصله 15 تا 25 كيلومتري پايتخت پا به عرصه وجود گذاشتند كهتغييري اساسي در نظام اسكان كم درآمدها محسوب شده و رفته رفته ضمن تثبيت و رسمي شدنبه الگويي جديد از سكونت بدل شدند الگويي كه از دهه پنجاه تا كنون تداوم داشته و مرتباً در حال گسترش است؛ به روايتي در حال حاضر بيش از 20 درصد جمعيت منطقه شهري تهران را شامل مي شود. اين مقاله- بر مبناي يك كار پژوهشي نظري و ميداني گسترده يافته هايي را عرضه خواهدكرد كه حاكي از دگرگوني شكلي و حتي ماهوي در الگوي سكونت كم درآمد هاست: نوعي تغيير از حاشيه نشيني و زاغه نشيني به كانونهاي زيستي مستقل رسمي شده و درحال شهري شدن. چكيده برخي از دگرگونيها به قرار زير است : الف- دگرگوني در عرصه زمين و مسكن : بر مبناي يافته هاي پژوهش تملك زمين در كانونهاي زيستي خودرو بر مبناي غير رسمي و عرفي( قولنامه اي) صورت گرفته و طي مراحل رشد رسمي و قانوني مي شود. ب- دگرگوني در عرصه اشتغال : نسبت مشاغل رسمي، صنعتي و توليدي در ابتدا بالاست امابه موازات رشد و گسترش اين كانونها نسبت مشاغل حاشيه اي و غير رسمي افزايش قابل توجهي يافته و نرخ بيكاري در آنها بالا مي رود. پ- دگرگوني در الگوي مهاجرت و سكونت : بخش مهمي از ساكنان اين كانونها مهاجريني ازحاشيه هاي كلان شهر تهران بوده و ميزان تحرك جغرافيايي آنها نيز بالاست. ت- دگرگوني در ساخت كالبدي و فضايي : اين كانونها اگر چه در ابتدا شباهت زيادي باالگوهاي زاغه نشيني و آلونك نشيني داشته و ساختار كالبدي آنها آشفته و نامنظم است اما در روند گذار و تحول به سمت الگوهائي طراحي شده و منظم نيز حركت مي كنند اماهمواره جوهره بافت خودرو و ساخت بي ضابطه و بي قاعده مانع از گذار به ساختار شهري منسجم و يكپارچه آنهاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.