بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سالخوردگي جمعيت و اثرات آن در نظام ((تامين اجتماعي)) كشور

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): يوسف نراقي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه در دهه هاي اخير بيشتر كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه، به مسئلهرفاه عمومي و تامين اجتماعي اقشار مختلف جامعه توجه بسيار كرده اند. آنچه از نظريههاي جامعه شناسي و اقتصادي تامين اجتماعي بر مي آيد، اين است كه رفاه عمومي جمعيتو اطمينان به تامين آينده مي تواند در زمينه هاي مختلف، بويژه افزايش بهره وري اقتصادي و آرامش و ثبات اجتماعي و توسعه ملي كمك كند. دولت هاي رفاه در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه سعي دارند با اجراي برنامه هاي حمايتي و تاميني در جامعه، زمينه هاي ارتقاء سطح زندگي بيمه شدگان، و اميد به آينده ونظم اجتماعي را فراهم سازند، چرا كه تامين آينده را مي توان يكي از علل و عوامل پيشگيري از بروز تشنج و پرخاشگري در جامعه به شمار آورد. مردم با داشتن برنامه هاي بيمه اي و تاميني، احساس امنيت مي كنند، و دولت هاي رفاه با بهره برداري از همين ويژگياز بروز بحران و انقلاب پيشگيري مي كنند. واقعيت هاي موجود در اين جوامع تا حدي اين نظريه ها را تاييد مي كند. بر اساس نظريه هاي توزيع درآمد، دولت هايي كه با گسترشبرنامه هاي بيمه اي و حمايتي اقدام به پرداخت هاي نقدي و حمايت هاي جنسي مي كنند، در واقع دست به توزيع مجدد درآمدها مي زنند و اين خود به كم شدن فاصله طبقاتي كمك مي كند. بنابراين، تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي به دليل پيشگيري از بروز تشويشخاطر و ايجاد آرامش سياسي در جامعه اهميت ويژه اي دارد. البته در سال هاي اخير، دولت و برخي سازمان هاي بيمه اي و حمايتي كشور نيز توجه بسياري به مسئله رفاه عمومي جمعيت كشور، بويژه اقشار كم درآمد جامعه، مبذول داشته اند. از جمله مي توان به دو طرح ((بيمه درمان همگاني)) و ((حمايت هاي مالي از اقشار آسيب پذير جامعه)) اشاره كرد كه از طرف دولت به اجرا درآمده است. بنابراين، جا دارد اين معضل اجتماعي، بويژه مشكل تامين مالي صندوق هاي بيمه اي و سازمان هاي حمايتي مورد توجه بيشتر و دقيق تري قرار گيرد. البته در اين راستا مي توان بر اساس مطالعات ميداني و نظري، طرحفراگيري را به اجرا گذاشت كه همه اقشار، بويژه سالمندان نيازمند و افراد كم درآمدرا تحت پوشش هاي حمايتي يا بيمه اي قرار دهد و نگراني افراد نيازمند و درمانده را به طريقي برطرف كرد. اما آنچه در حال حاضر در جامعه ما از اهميت زيادي برخوردار است و بايد مورد توجه قرار گيرد، ساختار سني جمعيت كشور است. ساخت سني جمعيت گر چه در حال حاضر جوان است،اما با كاهش نرخ رشد جمعيت در سال هاي اخير، جمعيت ايران در آينده رو به سالخوردگيخواهد گذاشت. در نتيجه، تغييرات موثري در ساختار سني جامعه به وجود خواهد آمد، كه پيامدهاي ناگواري به جا خواهد گذاشت، هر چند در حال حاضر مشكلات قشر سالخوردگان در جامعه ايران به اندازه جوانان، مسئله آفرين نيست، و هنوز مشكلي به نام مسئله سالمنديدر ايران وجود ندارد، اما با توجه به تغييرات دموگرافيك، در آينده نه چندان دور، اين مسئله به عنوان يكي از مشكلات كشور مطرح خواهد شد. بنابراين، بهتر است از هم اكنون در فكر چاره باشيم، و گر نه پس از بروز اين مشكل و بحران زا شدن آن، ديگر فرصت چاره انديشي نخواهد بود. اين امر نياز به برنامه ريزي هاي بلند مدت دارد تا بتوان ازآن راه، اثرات نامساعد آتي را خنثي كرد. در ذيل نگاهي به تغيير ساختار سني و تاثيرات آن در جامعه مي اندازيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.