بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: طراحي و آزمايش الگوي بهبود انگيزه آموختن بر اساس نظريه ي سازايي گري اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1388


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غنچه راهب استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.jbs.ir

کليد واژه: انگيزه آموختن,سازايي گريي اجتماعي,خودتواناپنداري,خودگرداني،,خودرساني,هم آموزي,داربست سازي,ارزيابي پيوسته 

چكيده: انجام هر كاري، در آن ميان آموختن، انگيزه ي ويژه آن كار را مي خواهد. انگيزه ي آموختن هم چرايي و چگونگي پرداختن به و پي گرفتن كار آموختن را تعيين مي كند. بهبود انگيزه اموختن در پيشرفت تحصيلي آموزندگان موثر است و كمبود آن در آموزندگان ايراني خسارت هايي را ايجاد كرده است. اين خسارت ها، به صورت افت تحصيلي ،ترك تحصيل، مردوديو اتلاف منابع نمود يافته است. هدف پژوهش براي بهبود انگيزه ي آموختن ساختن يك الگوي آموزشي براي بهبود انگيزه ي آموختن بوده و نظريه سازايي گري اجتماعي چارچوب نظريه اي ان را فراهم ساخته است. انگيزه ي آموختن تاثير پذير از سه عامل دروني خودتواناپنداري، خودگرداني و خودرساني، است و روش آموزشي به كار گرفته شده در الگوي بهبود انگيزه آموختن روش هم آموزي است.كار گروهي، داربست سازي و ارزيابي پيوسته آموزندگانكارهايي هستند كه در روش هم آموزي از آن ها استفاده شده است. الگوي آموزشي پيشنهاديفرايندي گام به گام براي آموزنده و آموزشيار است كه در 6 نشست آموزشي و يك ماه كارورزي انجام گرفته است. در نشست هاي آموزشي آموزندگان به تشكيل گروه ها و انجام كارگروهي پرداختند و به ارزيابي اسنادهاي آموزندگان در جريان بحث گروهي پرداخته شد. آموزندگان مهارت هاي خودگرداني را آموختند و آن ها را در مورد موضوع آموزشي به كار گرفتنند. به كارگيري مهار ت هاي خودگرداني به صورت انتخاب موضوع ، تعيين هدف، برنامه ريزي، مهارت آموزي، به كارگيري مهارت ها در زمينه اجتماعي مرتبط با موضوع (يك ماه كارورزي)، ارزيابي كار انجام شده، مقايسه كار با الگوهاي ارائه شده توسط آموزشيار، آماده سازي گزارش عملكرد و ارائه گزارش در گروه‎ ها با استفاده از ابزارهايآموزشي بود. الگوي آموزشي بهبود انگيزه آ موختن در يك چارچوب نيمه آزمايشي بر ساخته از دو گروهو دوبار سنجش انجام شده است. دو گروه كه با دو روش متفاوت آموزش، يعني آموزش به روش هم آموزي و آموزش به روش معمول نيم سال آموزشي را گذراندند، از نظر بهبود انگيزهآموختن مقايسه شدند. براي آزمون الگوي آموزشي دو گروه پيش آزمون و پس آزمون شدند. ابزار ساخته شده (آزمون سنجش انگيزه آآموختن در دانشجويان ايراني) است.اين آزمون سازه هاي خودتواناپنداري، خودگرداني و خودرساني را مي سنجد. پايايي هاي خودتواناپنداري، خودگرداني و خودرساني به ترتيب،0.87، 0.92و 0.8 است. براي پردازش داده ها از آزمون تي گروه هاي مستقل بر روي ميانگين تفاوت ها استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهشنشانگر بهبود خودتواناپنداري، خودگرداني و خودرساني آموزندگان پس از اجراي الگوي آموزشي است. الگوي آموزشي بهبود انگيزه آموختن منجربه بهبود ابعاد شناختي و رفتاري بازخورد به انگيزه آموختن گرديده است، اما در بعد عاطفي بازخورد آموزشي تاثيري نداشته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.