بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر سلامت روان‌شناختي زندانيان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1388


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد خداياري فرد روانشناسي باليني , ساير آثار   ياسمين عابديني , ساير آثار   سيدجلال يونسي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   باقر غباري بناب استاديار دكتري تخصصي آموزش و پرورش كودكان استثنايي , ساير آثار   فرامرز سهرابي روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره2ش4 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.jbs.ir/

کليد واژه: تکنيک‌هاي شناختي- رفتاري,درمان فردي,درمان هم-زمان,زندانيان مرد,‏سلامت روان-شناختي 

چكيده: ديگر مولف:سعيد اكبري زرد خانه، مقدمه: هدف اين مطالعه مقايسه ميزان اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري فردي و گروهي در كاهش نشانگان روان‌شناختي زندانيان است. روش­ : تعداد 48 نفر زنداني مرد به­طور تصادفي نظام­دار از بين زندانيان مرد انتخاب و سپس به­طور تصادفي در سه گروه با حجم مساوي قرار گرفتند. 16 نفر از اين افراد، در جلسات روان‌درمانگري "شناختي- رفتاري" فردي و گروهي (درمان هم­زمان) و 16 نفرفقط در جلسات روان‌درمانگري "شناختي- رفتاري" فردي (درمان فردي) شركت داده شدند. 16نفر ديگر نيز در فهرست انتظار قرار گرفتند (گروه كنترل). جهت بررسي وضعيت روان‌شنـاختي آزمودني­ها قبل و بعد از اعمال مداخله از GHQ و SCL-90-R و مصاحبه تشخيصي توسطروان­پزشك براساس ملاك‌هاي DSM-IV-TR استفاده شد. داده‌ها نيز با استفاده از آزمونتحليل واريانس چندمتغيري مورد تحليل قرار گرفتند. يافته­ها : بعد از مداخله، زندانيان هر دو گروه "درمان هم­زمان" و "درمان فردي"،نسبت به زندانيان گروه كنترل، در شاخص‌هاي آزمون‌هاي GHQ و SCL-90-R كاهش نشان دادند (0.001> p ). نتيجه­گيري : اگرچه هر دو رويكرد "درمان همزمان" و "درمان فردي" بر كاهش نشانگانروان‌شناختي زندانيان مرد تاثير دارد، اما ميزان اثربخشي درمان هم­زمان بيش‌تر ازدرمان فردي است. نتايج پيگيري 8.5 ماه پس از خاتمه درمان حاكي از پايداري اثر مداخلات صورت­گرفته روي زندانيان هر دو گروه بوده به­طوري­كه طي اين مدت هيچ يك از آنهابه خاطر انجام مجدد جرم به زندان بازنگشتند  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.