بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان سرپرست خانوار و آسيب‏هاي اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد معيدفر دانشيار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 32 

نشريه داخلي: نامه علوم اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/issueAbstract.aspx?id=14058&IssID=1000264&MissID=11

کليد واژه: زنان سرپرست خانوار,زندگي روزمره,مشكلات اقتصادي,بدن و ناامني,مشكلات عاطفي,مشكلات اجتماعي,روابط با فرزندان و خانواده 

چكيده: ديگر مولف: نفيسه حميدي دانشجوي دكتراي رشته جامعه شناسي نظري فرهنگي، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در جوامعي مانند جامعه ايران، معمولاً مردان نان‌آور خانواده بوده و زنان به كار خانه‌داري مشغول هستند. اما عرف جامعه ايراني و سنت ديني ما با اشتغال زنان در بيروناز خانه مخالفت چنداني ندارد و لذا زنان مي‌توانند خارج از منزل نيز به كار پرداخته و مسئوليت نان‌آوري خانواده را بر عهده گيرند. آنچه موجب مي‌شود سرپرستي زنان خانوار به عنوان يك مسأله اجتماعي شناخته شود، مشكلات و موانعي است كه در دنياي بيرونبر سر راه سرپرستي زنان به وجود آمده و باعث مي‌شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوانقشري آسيب‌پذير شناخته شوند. هدف اين مقاله، روشن كردن مشكلات اين زنان و پرداختنبه اين مشكلات از زبان خود اين زنان و نيز تحليل شرايط آنان با استفاده از داده‌هايثانويه و در يك جمله، نشان دادن تصويري واقعي و عميق از زندگي و مشكلاتي است كه آن‏ها با آن روبرو شده و در موارد متعددي حتي از بيان آن قاصر مي‌مانند 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.