بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه متادون و گياه Trachysperman Copficum بر نشانگان قطع مرفين

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: كنگره سالانه و بازآموزي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران -يازدهمين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا قره باغي , ساير آثار   امير ديبايي استاديار دكتري تخصصي پزشكي قانوني , ساير آثار   حسن جعفري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اعتياد به مواد مخدر از بلاياي خانمانسوز جوامع بشري است بر طبق آمارهاي منتشره بيشاز دويست و چهارده ميليون معتاد در سراسر دنيا و حدود 1/2 ميليون نفر معتاد در ايران وجود دارد. از اين رو درمان صحيح و قطعي اين معضل اجتماعي بايد مورد توجه واقع شود. مرفين با فعال نمودن طولاني مدت گيرنده هاي Opioid از اوپيوئيدهاي آندروژن تقليد مي كند. اثرات طولاني مدت ناشي از مصرف آن باعث ايجاد تحمل و وابستگي مي گردد. باتجويز نالوكسان و استفاده از آن بعنوان يك آنتاگونيست داروهاي ضد درد مخدر مي توانسندرم قطع را مورد مطالعه قرار داد. از سويي گياه درماني در اعتياد قدمتي طولاني دارد. گياه نانخواه (زنيان) در باور مردم ايران در درمان اعتياد استفاده مي شود. درايران پژوهش براي اولين بار در جهان اثرات اين گياه بر وابستگي به مرفين مطالعه گرديد. پس از تهيه ميوه گياه از ارتفاعات استان خوزستان عصاره آبي آن در غلظت هاي مختلف در شرايط استاندارد تهيه گرديد. حيوانات آزمايشگاهي در گروههاي ده تايي از نوع rat و از نژاد prage dawley با ميانگين وزني (200-150 گرم) با تزريق مرفين بصورت زيرجلدي وابسته شدند و سپس تحت درمان با عصاره گياهي و متادون قرار گرفتند. با تزريق نالوكسان علائم سندرم ترك مطالعه گرديد. مطالعه آماري نشان داد كه عصاره گياهي در غلظت 10 درصد توانسته است همتاي متادون در كاهش علائم سندرم ترك (Withdrawal syndromsigns) موثر باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.