بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: صفات شخصيت ، استرس تحصيلي و عملكرد تحصيلي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهره دانشورپور كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار   پروين كديور دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار   محمد مولايي استاديار دكترا اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ديگر مولفين: اميد شكري ، زهرا نفش ، زيبا غنايي پژوهش حاضر با هدف رابطه بين صفات شخصيت،استرس تحصيلي و عملکرد تحصيلي در دانشجويان اجرا شد.نمونه اي متشکل از 419 دانشجو (166 پسر و 253 دختر) فرم خلاصه شده ي پرسشنامه ي پنج عامل و پرسشنامه ي استرس دوران دانشجويي را تکميل کردند.به منظور بررسيرابطه ي بين صفات شخصيت،استرس تحصيلي و عملکرد تحصيلي، و همچنين به منظور آگاهي ازنقش صفات شخصيت در پيش بيني استرس تحصيلي و عملکرد تحصيلي به ترتيب از همبستگي گشتاوري پيرسن و تحصيل هاي رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد.نتايج ماتريس همبستگي بينمتغيرها نشان داد که بين عامل هاي وظيفه شناسي،برون گرايي،پذيرش و سازگاري با عملکرد تحصيلي،رابطه ي مثبت و معنادار، و بين عامل هاي روان نژندخويي با عملکرد تحصيلي رابطه ي منفي و معنادار وجود دارد.عامل هاي برون گرايي و وظيفه شناسي با استرس تحصيلي رابطه ي منفي و معنادار و با عامل روان نژندخويي رابطه ي مثبت و معنادار نشان داد.نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که صفات شخصيتي برون گرايي و روان نزندخويي هر کدام به ترتيب 5% و 3% از واريانس استرس تحصيلي را تبيين کردند.همچنين نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي در پيش بيني عملکرد تحصيلي نشان داد که عامل هاي شخصيتي وظيفه شناسي و روان نژندخويي و متغير استرس تحصيلي هر کدام به ترتيب 12%،10%،6%از واريانس عملکرد تحصيلي را تبيين کردند.نتايج پژوهش حاضر،ضرورت بازشناسي نقش شخصيت و استرس تحصيلي را بر عملکرد تحصيلي مورد تاکيد قرار مي دهد.تلويحات پژوهش حاضربراي بهبود عملکرد تحصيلي مورد بحث قرار گرفته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.