بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت مهاجرت هاي غير قانوني در جهان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غلامحسين بياباني , ساير آثار  

شماره صفحه: 39 

شماره نشريه: 61،62 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مهاجرت غير قانوني,مهاجرت قانوني,پناهنده,مهاجران اقتصادي,بازار غير قانوني مهاجرت 

چكيده: ديگر مولف: محمد تقي عصار تفاوت موجود ميان شرايط اقتصادي کشور هاي مبدا و مقصد،جاذبه هاي کشور مقصد،و محدوديت هاي روزافزوني که کشورهاي صنعتي براي مهاجرت قانوني وضع مي کنند فرصت براي مهاجرت هاي غيرقانوني و مخفيانه فراهم مي آيد و هر ساله،هزاران نفر با اين روش وارد کشورهاي صنعتي مي شوند و بلافاصله پس از ورود تقاضاي پناهندگي که يکي از معدود مجراهايياست که شهروندان کشورهاي در حال توسعه مي توانند اجازه ي سکونت را در غرب کسب کنند،مي دهند.هر چند مهاجرت غيرقانوني،ورود و اقامت در کشوري آسان تر انجام شود،مهاجرانمسيري را که به کشور مقصد منتهي مي شود،بهتر انتخاب مي کنند.طبق آمار موجود سياستهاي جدي هيچ تاثيري بر کاهش جمعيت مهاجران ندارند.در 30 سال اخير اکثر کشورهايي کهبه عنوان مقصد مهاجرت انتخاب مي شوند به وضع قوانين جدي تري در مورد مهاجرت و پناهندگي پرداخته اند.برابر آمار سازمان بين المللي (OIM ) در حال حاضر تعداد کل مهاجراندر سراسر جهان بالغ بر 20 ميليون مهاجر غير قانوني به حساب مي آيند.نتيجه ي تاسف بار اين سياست ها در مورد مهاجرت،پديد آمدن بازار غير قانوني مهاجرت است که براي سازمان هاي جنايي عرصه عملکرد وسيعي را فراهم مي کند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.