بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارائه يک الگوي مفهومي براي مسائل و انحرافات اجتماعي و راه حل‌هاي کاهش آن در عسلويه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سهيلا صادقي فسائي استاديار دكترا جرم شناسي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره7ش2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.isa.org.ir/node/467

کليد واژه:  

چكيده: توسعه صنعتي و پيشرفت هاي تکنولوژيکي در عسلويه مبناهايي را براي تغيير از يک جامعهکاملا روستايي به يک جامعه صنعتي و شهري فراهم ساخته است. تغييرات وسيع منطقه که ناشي از پروسه صنعتي شدن مي باشد، پارداکس بزرگي را به دنبال داشته است. از يک طرف،جامعه اي جديد با ظرفيت هاي توليدي بزرگتر خلق نموده و از طرف ديگر اختلال هاي وسيعي در الگوهاي سنتي در زندگي و ارتباطات ايجاد کرده که اين اختلال به نوبه خود منجربه بروز مسايل اجتماعي مختلفي گرديده است. مقاله حاضر که مبتني بر يک تحقيق کيفي ميباشد به دنبال فراهم نمودن چهارچوب هايي جهت تبيين انحرافات و مسايل اجتماعي و ارايه راه حل هاي کاهش آنها در عسلويه مي باشد 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.