بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جوانان، جهاني شدن و مهاجرت‌هاي بين‌المللي: پژوهشي در ميان نخبگان جوان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدسعيد ذكائي استاديار دكتري تخصصي پژوهش علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره7ش2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.isa.org.ir/node/470

کليد واژه: مهاجرت,نخبگان جوان,جهاني شدن,جهان وطني و نوگرايي بازانديشانه 

چكيده: مهاجرت به عنوان تجربه اي از مصرف مکان و فضا راه حلي براي پر کردن فرصت هاي زندگيو رفتاري رايج در ميان طيفي از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقاي سرمايه هاي فرهنگي و انساني خويش و حفظ تمايز خويش هستند. مقاله حاضر با الهام از مفهوم نوگرايي بازانديشانه متفکران مدرن و پست مدرن معاصر و با استفاده از رويکرد نظريه مبنايي به دنبال روشن ساختن تفسير، معنا و اهميت رفتار مهاجرتي نخبگان جوان بر هويت يابي و انگيزه ها و زمينه هاي اجتماعي فرهنگي موثر بر اين رفتار است. نتايج پژوهش کيفي انجام شده بيانگر تاثير آشکار فرآيندهاي جهاني شدن و ارزش هاي جهان وطني برگرايش ها و ارزش هاي اين گروه از جوانان است. به همان سان در سطح فردي تمايل به حفظسليقه ها و سبک هاي فردي زندگي و ارتقا مهارت هاي حرفه اي و تحصيلي و نياز به اثبات توانايي هاي فکري و حرفه اي محرک مهمي در انتخاب رفتارهاي مهاجرتي محسوب مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.