بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحولات سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در زمينه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصور رحمدل , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره 7ش1 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.isa.org.ir/node/495

کليد واژه: اعدم,سياست جنايي,مواد مخدر,قانون,رويه قضايي 

چكيده: گسترش اعتياد به مواد مخدر در جامعه ايران در دهه 1960 و فشاري که از طرف جامعه داخلي و مراجع بين المللي به دولت وارد شد، دولت ايران را به اتخاذ سياست جنايي شديدتري در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. اين سياست در طي زمان آهنگ يکنواختي نداشته است. دولت ابتدا براي نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طي سال هاي 1349 و 1359 اين مجازات را در سطحي گسترده اجرا نمود. ولي از اوايل دهه 1990 رفته رفته سياست جنايي تقنيني خود را تعديل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش هايي را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. اين نرمش ها عمدتا از سياست جنايي قضايي متاثر بوده است. مقاومتي که سياست جناييقضايي در عمل از خود نشان داد سياست جنايي تقنيني را به نرمش واداشت. از جمله مواردتاثيرگذار سياست جنايي قضايي مي توان به رويه قضايي و به خصوص نقش ارزنده ديوان عالي کشور، نقش نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام ديدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود که جاي اميدواري در اتخاذ سياست جنايي معقول تري را درزمينه مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر ايجاد نموده است. اين مقاله با ديدي تحليليو تطبيقي و به صورت کتابخانه اي تحولات مزبور را مورد بررسي قرار داده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.