بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر شادکامي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ي دوم رشته ي تجربي دبيرستان هاي تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم پاييزي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: مطالعات روانشناختي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: آموزش ابراز وجود,شادکامي,پيشرفت تحصيلي,دانش آموز,دختر,علوم تجربي 

چكيده: چکيده: هدف اين پژوهش تعيين ميزان اثر بخشي آموزش ابراز وجود بر شادکامي و پيشرفت تحصيليدانش آموزان دخترايه ي دوم رشته ي علوم تجربي بوده است.نمونه،30 دانش آموز دختر بودند که به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.ابزار اين پژوهش،شامل پرسشنامه ي ابزار وجود گمبريل و ريکي،شادکامي آکسفورد و دو آزمون محقق ساخته ي رياضي بود.پژوهش حاضر در 5 مرحله ي اجراي مقدماتي،پيش آزمون،آزمون ابراز وجود،پس آزمون و پيگيري انجام شد.داده هاي به دست آمده با استفده از نرم افزار کامپيوتريSPSS از طريق آزمون نمرات افزوده و t آماري گروه هاي مستقل مورد بررسي قرار گرفت.نتايج تفاوت معنا داري را بين نمره ي شادکامي پيش آزمون و پس آزمون و پيگيري در گروهآزمايشي نشان داد.همچنين،آموزش ابراز وجود،ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش را نسبت به پيش آزمون افزايش داده بود،ولي تفاوت معنا دار نبود،اما در مرحله ي پيگيري،تفاوت معنا داري بين نمره ي پيشرفت تحصيلي نشان داده شد.لذا الگو ي مداخته ايبه کار رفته در اين پژوهش مي تواند به عنوان برنامه ي تغيير رفتار در سطح دبيرستانهاي دخترانه مورد استفاده قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.