بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توسعه اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت در ايران: 1385-1355

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد باباخاني كارشناسي ارشد مديريت رفاه اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 239 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: اميد به زندگي,توسعه اقتصادي,رشد اقتصادي,مرگ و مير كودكان,نابرابري درآمدي 

چكيده: طرح مسأله: مقوله‌هاي توسعه اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت با يكديگر تعامل نزديك دارند. هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين متغيرهاي توسعه اقتصادي و نابرابري درآمديبا سلامت در دوره 1385-1355 و نيز تحليل قدرت تبيين واريانس متغير سلامت توسط متغيرهاي پيش‌بين مي‌باشد. روش: اين مطالعه، تحليلي و از نوع همبستگي اكولوژيكي بوده و در آن از آزمون رگرسيون استفاده شده است. جهت تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و EXCEL استفاده شد. يافته‌ها: نابرابري درآمدي بيش‌ترين همبستگي را با سلامت دارد و نسبت به توسعه اقتصادي، قدرت تبيين‌كنندگي بيش‌تري دارد؛ اما با ورود متغير رشد اقتصادي به رگرسيون توسعه اقتصادي قدرت تبيين‌کنندگي بيش‌تري مي‌يابد. نتايج: كاهش نابرابري و افزايش توسعه اقتصادي رابطه مثبتي با سلامت نشان دادند، لذا توجه هم‌زمان به امر توسعه اقتصادي و بازتوزيع درآمد (كاهش نابرابري) بهترين استراتژي براي تأمين و ارتقاء سلامت مي‌باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.