بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري در ايران (1384-1375)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريده باقري كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 173 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: فقر,رشد اقتصادي,رشد به نفع فقير,سلطه تصادفي,نابرابري 

چكيده: ديگر مولف:حسين کاوند - دانشجوي دکتري اقتصاد، پژوهشگر پژوهشكده‌ آمار طرح مسأله: از اواخر دهه 1990 که اصطلاح "رشد به نفع فقير" به‌کار گرفته شد، اقتصاددانان با ديدگاه‌هاي تازه‌اي در خصوص ارتباط بين رشد اقتصادي و فقر و چگونگي تاثيرتوام رشد و تغييرات نابرابري در کاهش فقر مواجه شدند. در اين مقاله سعي شده است ضمن ارائه منحني رشد فقر و منحني سلطه لورنز و تحليل تغييرات رشد اقتصادي و نابرابري،نشان داده شود که آيا رشد اقتصادي در ايران طي سال‌هاي 1384 - 1375 به نفع فقرا بوده است يا خير. روش: در اين مطالعه با استفاده از برهان اتکينسون، منحني لورنز تعميم‌يافته به رشداقتصادي و نابرابري درآمدي ارتباط داده مي‌شود و سپس با استفاده از اطلاعات طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي طي سال‌هاي 1384-1375 منحني رشد فقر و سلطه لورنز براي خانوارهاي ايراني در اين فاصله زماني محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. يافته‌ها: رشد متوسط درآمد در مناطق شهري طي سال‌هاي 79-78 ، 82-81 و 84-83 و در مناطق روستايي، طي سال‌هاي 78-77، 79-78، 80-79 و 81-80 به نفع فقرا بوده است؛ يعنيدر اين سال‌ها علاوه بر اين‌که افزايش درآمد افراد فقير بيش از افراد غير فقير بوده، نابرابري بين خانوارهاي فقير نيز کاهش يافته است. نتايج: رشد اقتصادي در اغلب سال‌هاي مورد بررسي در مناطق روستايي و شهري به نفع فقرا عمل کرده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.