بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تأثير سياست‌‌هاي مالي و تکانه‌هاي قيمت بنزين بر توزيع درآمد و رفاه در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): يدالله دادگر دانشيار دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 129 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه:  

چكيده: روح‌الله نظري - کارشناس ارشد علوم اقتصادي فاطمه مهرباني - دانشجوي دکتري اقتصاد طرح مسأله: ارتباط ميان سياست مالي دولت و توزيع درآمد، يکي از موضوعات مهم و بحث‌برانگيز در اقتصاد، به ويژه از منظر رفاه عمومي است. اين موضوع به‌خصوص زماني که هم‌چون ايران، همراه با اثر قيمت بنزين در اقتصاد باشد مناقشه‌برانگيز است. اين مقالهبه بررسي تأثير سياست مالي بر توزيع درآمد و هم‌چنين تأثير قيمت بنزين بر توزيع درآمد در ايران مي‌پردازد. روش: در اين تحقيق از روش اقتصادسنجي و الگوي خودرگرسيون‌برداري بر اساس داده‌هايسري زماني دوره 1384-1353 استفاده مي‌شود. يافته‌ها: در دوره 1357-1353 ضريب جيني از 92/49 به 60/43 کاهش يافته و در دوره 1367-1357 ضريب جيني با نوسان همراه بوده که در نهايت در سال 1367، به 43/40 رسيده است. در طول برنامه اول توسعه (1373-1368)، برنامه دوم (1378-1374) و برنامه سوم (1383-1379) و سال اول برنامه چهارم تغيير چنداني در ضريب جيني رخ نداده و اين ضريب هم‌چنان نشان‌دهنده وضعيت نابرابري درآمد در اقتصاد ايران است. نتايج: نتايج نشان مي‌دهد که سياست انبساطي مالي دولت در ميان‌‌مدت و بلندمدت باعثافزايش نابرابري اقتصادي مي‌شود؛ اين در حالي است که افزايش قيمت بنزين (با فرض فراهم شدن شرايط لازم)، در ميان‌مدت و بلند‌مدت عامل کاهش‌دهنده نابرابري است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.