بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نادر مهرگان استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار   رضا كيهاني حكمت كارشناسي ارشد اقتصاد نظري , ساير آثار  

شماره صفحه: 57 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: توزيع درآمد,ساختار رشد,سهم بخش‌ها,ضريب جيني,فرضية کوزنتس 

چكيده: ديگر مولف:ميثم موسايي - دكتر اقتصاد، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران طرح مسأله: رابطة رشد اقتصادي و توزيع درآمد از موضوعات مهم اقتصادي است كه توجه اقتصاددانان به‌ويژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرده و راجع به آن نظرهاي گوناگون ابراز شده است. در اقتصاد ايران به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد، به دليل اهميتي که مبحث عدالت اجتماعي در مباني ارزشي دارد و نيز حساسيت‌هاي اجتماعي که در اين زمينه وجود دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش: در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، براساس برآورد مدل‌هاي رگرسيوني رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد تبيين مي‌شود. يافته‌ها: يافته‌‌هاي اين تحقيق حكايت از ضرورت شناخت شيوه‌هاي تخصيص منابع كه منجر به كاهش نابرابري درآمدها مي‌شود، دارد. در اين مقاله، نحوة تخصيص منابع بين بخش‌هاي اقتصادي به منظور كاهش نابرابري درآمدها معرفي, و توصيه‌هاي سياست‌گذاري ارائهشده است. نتايج: يافته‌ها نشان مي‌دهد كه تركيب و سهم بخش‌ها در رشد اقتصادي، بر چگونگي توزيع درآمد تاثير مي‌گذارد. هر چه سهم بخش كشاورزي افزايش يابد توزيع اقتصادي متعادل‌تر مي‌شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.