بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نابرابري درآمدي در ايران طي سال‌هاي 1385-1363

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1387


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين راغفر استاديار دكترا اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 28 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: سنجه آتکينسون,شاخص تايل,ضريب انحراف نسبي از ميانگين,ضريب تغييرات,ضريب جيني,نابرابري 

چكيده: ديگر مولف:آزاده ابراهيمي - كارشناس ارشد اقتصاد طرح مسأله: در اين مقاله تغييرات نابرابري در ايران طي سال‌هاي 1363 تا 1385بررسيمي‌گردد. روش: با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها، تغييرات نابرابري درآمدي به تفکيک مناطق شهري و روستايي در ايران محاسبه مي‌شود. به اين منظور از ضريب جيني، ضريب تغييرات، ضريب انحراف ميانگين نسبي، شاخص تايل و سنجة آتکينسون استفاده مي‌شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهاي Excel و Stata استفاده شده است. يافته‌ها: اين پژوهش نشان مي‌دهد که روند نابرابري بر حسب شاخص‌هاي محاسبه شده درطول دوره بيست و سه ساله مورد بررسي، علي‌رغم فراز و نشيب‌هاي زياد به جز دو سال پاياني مورد مطالعه روند نزولي را طي کرده است. نتايج: مقادير نابرابري محاسبه شده با شاخص‌هاي مختلف سازگاري دارند، و تنها در مورد ضريب تغييرات سازگاري کم‌تري وجود دارد. در ارتباط با سنجة آتکينسون، اين شاخص با پارامترهاي 0.25 و 0.5 براي ايران مناسب‌تر وسازگارتر با روند عمومي مقادير نابرابري اندازه‌گيري شده برحسب شاخص‌هاي ديگر است. در مجموع براي اقدامات سياستي توصيه مي‌شود كه شاخص‌هاي نابرابري ضريب جيني، ضريبانحراف ميانگين نسبي، شاخص تايل و سنجة آتکينسون راهنماي عمل سياست‌گذاران قرار گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.