بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رابطه مکان و جرم - مطالعه آسيب‌شناسي گيم‌نت‌هاي شهر تهران

عنوان لاتين: Crime and Place: A Pathological Study of Game Nets in Tehran

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهره احمدآبادي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 27 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: بين رشته‌اي,جرم,گيم نت,مکان,GIS 

چكيده: ديگر مولفان: مريم صالحي هيکويي - کارشناس ارشد پژوهش اجتماعي، دانشگاه الزهرا علي احمدآبادي - دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي برنامه‌ريزي محيطي، دانشگاه تربيت مدرس طرح مساله: جرم داراي ظرف مکاني و زماني منحصر به‌فردي است که باعث مي‌شود رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزيع فضايي يکساني نداشته باشد. گيم‌نت‌ها به‌دليل ويژگي‌هايمکاني و کالبدي، نحوة طراحي محيطي، موقعيت کاربري و خصوصيات بوم‌شناختي، مي‌توانندبستر مناسبي را براي وقوع رفتارهاي مجرمانه فراهم سازند. روش: به منظور بررسي جرايم مربوط به گيم‌نت‌ها در دو سطح خرد و ميانه، 100 گيم‌نتبه‌طور تصادفي انتخاب گرديد و در آن‌ها نظر 400 کاربر در مورد انواع جرايم گيم‌نتيبا روش پيمايش مورد سوال قرار گرفت. در نهايت با کمک نرم‌افزارGIS الگوي فضايي اينجرائم در سطح شهر تهران شناسايي گرديد. يافته‌ها: گيم‌نت‌هاي با کاربري مسکوني، پنهان و خارج از ميدان ديد رسمي و غيررسميو گيم‌نت‌هايي که در محيط‌هاي شلوغ و پر ازدحام تجاري قرار گرفته‌اند، به لحاظ فرصت‌هايي که براي ارتکاب جرم فراهم مي‌نمايند، بالاترين ميزان جرايم را دارا هستند. نتايج: به‌کارگيري نظارت رسمي کارا و مستمر، بهبود وضعيت فيزيکي، افزايش ميدان ديدو دسترسي‌پذيري و در مجموع کاهش فرصت‌هاي مجرمانه از جمله اقداماتي است که مي‌تواند اثربخشي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم را در مکان‌هاي مدرن شهري همچون گيم‌نت‌ها، افزايش دهد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.