بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل فضايي شاخص‌هاي توسعه خدمات بهداشت و درمان

عنوان لاتين: Spatial Analysis of Health and Medical Services Development Indices

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جمال محمدي استاديار دكترا جغرافيا و برنامه ريزي شهري , ساير آثار   اصغر ضرابي استاديار دكترا برنامه ريزي شهري و منطقه اي , ساير آثار  

شماره صفحه: 209 

شماره نشريه: 27 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: شاخص توسعه بهداشت و درمان,تحليل فضايي,توسعه,خدمات بهداشتي 

چكيده: ديگر مولف: حميدرضا رخشاني‌نسب - دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهريدانشگاه اصفهان طرح مسأله: توسعة متعادل و متوازن فضاهاي جغرافيايي، نيازمند بررسي دقيق و همه‌جانبة مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شناخت بهتر نيازهاي جامعه و بهبود آن‌هاست. خدمات بهداشت و درمان يكي از اركان اصلي توسعه محسوب مي‌شوند. پژوهش حاضر به بررسي وتحليل فضايي توسعة شاخص‌هاي خدمات بهداشت و درمان در سطح شهرستان‌هاي استان اصفهانمي‌پردازد. روش: روش تحقيق حاضر "توصيفي ـ تحليلي" است که با استفاده از 47 شاخص و با بهره‌گيري از شاخص توسعة بهداشت و درمان انجام شده است. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد شاخص‌هاي بهداشت و درمان در استان اصفهان به صورت متوازن توزيع نشده و اختلاف فاحشي بين شهرستان‌هاي استان از نظر توسعة خدماتبهداشتي ملاحظه مي‌شود. شهرستان‌هاي خوانسار و برخوار و ميمه به ترتيب در بالاترينو پايين‌ترين سطح قرار گرفته‌اند. نتايج: "رگرسيون چند متغيره" سهم شاخص "نيروهاي انساني متخصص" را در توسعة بهداشتو درمان شهرستان‌هاي استان بيش از ساير شاخص‌هاي پژوهش پيش‌گويي مي‌نمايد و شاخص‌هاي "نيروي انساني غيرمتخصص"، "نهادي" و "بهداشت روستايي" به ترتيب سهم کم‌تري در پيش‌گويي توسعة بهداشت و درمان استان دارند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.