بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اثر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي ، يك تحليل بين كشوري با تاكيد بر ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اسماعيل ابونوري دكترا , ساير آثار   حسين اژدري كارشناسي ارشد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 32 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه الزهرا 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: براي تجزيه و تحليل اثر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي از آمار مقطعي 86 كشور جهان (شامل ايران) در دوره 1980-1993 و يك الگوي رشد درونزا استفاده شده است. نتايج حاكي ازآن است كه رابطه بين شاخص هاي نابرابري (ضريب جيني، سهم 20% بالا به 40% پائين و نسبت سهم 20% بالا و 20% پائين) با رشد، منفي و در مقابل رابطه بين شاخصهاي برابري (سهم 40% پائين و سهم 20% مياني) با رشد، مثبت بوده است. براي اعمال دقت بيشتر، كشورهاي مورد مطالعه با توجه به ميانگين رشد و ميانگين شاخص نابرابري به چهار گروه تقسيم شده اند: گروه اول كشورهاي با رشد و نابرابري پايين، گروه دوم كشورهاي با رشد بالا و نابرابري پائين ، گروه سوم كشورهاي با رشد و نابرابري بالا و گروه چهارم كشورهاي با رشد پايين و نابرابري بالا. برآورد الگوي اثر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي با معرفي متغيرهاي مجازي متناظر با هر گروه در چهار ناحيه نشان داده است كه اثر نابرابري بر رشد در ميان كشورهاي گروه اول و چهارم منفي و معنادار، در ميان كشورهاي گروه سوم منفي و بي معنا، ولي در ميان كشورهاي گروه دوم مثبت و معنادار است. علاوه بر مطالعه مقطعي فوق، اثر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي در ايران با استفاده از اطلاعات سريزماني 1350-1373 مورد بررسي واقع شده است. در كل، نتايج بدست آمده از برآورد الگوها براي كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي توسعه يافته و ايران مطابقت داشته، حاكي از آن است كه افزايش نابرابري در توزيع درآمد موجود كاهش رشد اقتصادي شده و به نوع حكومت بستگي ندارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.