بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان سرپرست خانوار استان مازندران

عنوان لاتين: Socio-Economic and Cultural Condition of Women-Headed Households in Mazandaran Province

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا ويسي كارشناسي ارشد توسعه روستايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 27 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: زنان سرپرست خانوار,كارآفريني,وضعيت آموزشي,وضعيت اجتماعي و فرهنگي,اقتصادي و رفاهي 

چكيده: ديگر مولف: حسين نازكتبار - كارشناس ارشد جامعه‌شناسي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيامنور مركز ساري طرح مسأله: بي‌گمان، وضعيت فعلي زنان سرپرست خانوار در كشور تابع عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و رفاهي متعددي است. پژوهش حاضر با توجه به اهميت نقش زنانسرپرست خانوار در جامعه به بررسي مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار استان مازندرانبه منظور ارائة راهكارهايي در جهت كاهش مشكلات آن‌ها در جامعه، پرداخته است. روش: روش تحقيق حاضر، پيمايشي بوده و جامعة آماري آن را زنان سرپرست خانوار استانمازندران، تشكيل مي‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران، 2792 نفر تعيين شده است. با بهره‌گيري از آزمون‌هاي آماري تحليل عاملي تأييدي و نيز آزمون ناپارامتريفريدمن، دسته‌بندي از عوامل تأثيرگذار بر وضعيت زنان سرپرست خانوار، ارائه شده است. يافته‌ها: آزمون تحليل عاملي و آزمون فريدمن، حاكي از آن است كه به ترتيب اولويت,عامل وضعيت اجتماعي، فرهنگي و آموزشي با 16/19، عامل وضعيت اقتصادي (اشتغال) با 72/14، عامل خودباوري ـ خوداتكايي (كارآفريني) با 06/13 و عامل وضعيت رفاهي با 46/12 درصد، از جمله عواملِ تأثيرگذار بر وضعيت زنان سرپرست خانوار استان مازندران بوده‌اند. نتايج: مسائل اجتماعي، فرهنگي و آموزشي زنان سرپرست خانوار به لحاظ اهميت موضوع، در صدر تمامي مسائل و مشكلات زنان سرپرست خانوار قرار گرفته‌ است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.