بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از خانه

عنوان لاتين: Effective Family Factors Contributing to the Running Away of Girls from Home

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منصور فتحي مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 73 

شماره نشريه: 27 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir/

کليد واژه: خشونت خانوادگي,دختران فراري,کودک‌آزاري 

چكيده: طرح مسأله: در اين پژوهش، عمده‌ترين عوامل مؤثر بر فرار دختران از خانه، شناسايي وسپس بر آن مبنا، با چشم‌اندازي پيش‌گيرانه، راهكارهاي علمي و كاربردي ارائه مي‌گردند. روش: پژوهش حاضر، از نوع مورد ـ شاهدي است. جامعة آماري را دو گروه دختران فراري (گروه مورد) و غيرفراري (گروه شاهد) تشكيل مي‌دهد. براي گردآوري اطلاعات از روش مصاحبة منظم استفاده شد. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از آزمون X2 (كااسكور) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: دختران فراري به مراتب بيش‌تر از گروه همگن خود از سوي سرپرست يا اعضايخانواده مورد آزارهاي جسمي، رواني و حتي جنسي قرار گرفته‌اند. هم‌چنين گسيختگي‌هايخانوادگي نظير طلاق والدين، اعتياد، سابقة زندان، اختلاف، مشاجره و درگيري بين اعضاي خانواده دختران فراري بيش‌تر از گروه همگن بوده‌است. نتايج: خشونت عليه دختران و از هم گسيختگي‌هاي خانوادگي از عوامل مؤثر بر فرار دختران از خانه است و پيش‌گيري از اين آسيب اجتماعي، نيازمند ارتقاي آگاهي والدين در خصوص شيوة برخورد مناسب با فرزندان نوجوان، شناسايي و حمايت از خانواده‌هاي در معرضآسيب است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.