بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توانمند سازي در بهسازي شهري(محله بابائيان زاهدان)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد ميرداد , ساير آثار   محمود دشتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: شهر زاهدان با جمعيت حدود 430 هزار نفر در سال 1375 و بنا به پيش بيني هاي انجام يافته در سال 80 جمعيتي معادل 620 هزار نفر ارد كه حدود 5 برابر جمعيت شهر زابل دومينشهر بزرگ استان است. اين نسبت در مورد سومين كانون بزرگ شهري استان (ايرانشهر) نزديك به 6 برابر مي رسد. ساير نقاط شهري استان نيز تفاوت چشمگيري از حيث اندازه جمعيتبا شهر زاهدان دارند. تعداد مهاجران وارد شده به شهر زاهدان در دهه هاي (65-55) و (75-65) به ترتيب بيشاز 79 و 62 هزار نفر بوده است كه جمعيت شهر زاهدان را تقريباً هر10 سال به دو برابر رسانده است. اين در حالي است كه شمار شاغلان شهر زاهدان از22 هزار نفر سال 55 به 79 هزار نفر در سال 75 يعني حدود 57 هزار نفر افزايش يافته است. شاغلان بخش عمومي از 9 هزار نفردر ابتداي دوره مورد بررسي به 30 هزار نفر در پايان دوره مي رسد. بر اثر اجراي سياست تمركز زدايي آموزش عالي تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر زاهدان از 87 نفر سال 55 به 13 هزار نفر در سال 75 رسيده است. اين دو مورد تنها نمونه هايي از بازتابتحولات اجتماعي- اقتصادي اين منطقه هستند و بي ترديد مي توان برشمار نمونه ها افزوده تا چهره اي جامع تر از روند تحولات ترسيم كرد. واقعيت هاي موجود نشان مي دهد كه مشكلات موجود شهر زاهدان بويژه كاستي هاي كالبدي وزيرساختي شهر، تنها به دليل امواج مهاجرتي برون مرزي نيست بلكه علتهاي ديگري چون: تبادل جمعيتي برون استاني (عمدتاً برخاسته از نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي توسعهاين منطقه ،جريانات جمعيتي بين اين استان و پهنه هاي مجاور (با سابقه اي ديرينه) مهاجرت مناطق محروم تر استان به سوي كانون هايي كه سطح تامين خدمات و اشتغال زايي آنها بيشتر است و در نهايت تحول ساختار جمعيت مبتني بر خانوارهاي گسترده و نظام خويشاوندي قومي قبيله اي از عوامل موثر بر افزايش جمعيت شهر زاهدان و مشكلات كالبدي و اقتصادي - اجتماعي آن بوه اند. در پي اين روند جمعيتي. مناطق حاشيه اي چندي در شهر زاهدان بنام محله هاي بابائيان- مجديه و كريم آباد شكل مي گيرد كه در حال حاضر حدود 30 درصد جمعيت شهر را در خودجاي داده است. سابقه شكل گيري محله بابائيان به دهه چهل باز مي گردد و بتدريج تا سال 55 به حدودو سوم از محدوده كنوني آن گسترش مي يابد. در سال 65 جمعيتي بالغ بر 30 هزار نفر و در سال 75 حدود 48 هزار نفر در اين محله سكونت مي يابند. در اين مقاله سعي داريم تابا بررسي مشخصات فرهنگي - اجتماعي و اقتصادي- بهداشتي منطقه به ارائه راهكاري مناسب جهت متناسب سازي محيط زندگي و توانمند سازي محله با تكيه بر مشاركت و دخالت خود ساكنان محله بپردازيم. در اين راستا مطالعات جامعي نيز صورت گرفته كه اقدامات اجرايي و عملي را نيز در پي داشته است كه در گزارش نهايي به آنخواهيم پرداخت. راهبردهاي طرح معطوف به مقابله با انزواي اجتماعي و گسست بافت هاي ناكارآمد و نيزدر هم شكستن زنجيره فقر است. از اين رو مداخلات كالبدي و غير كالبدي بايد به گونه اي صورت گيرد كه در خدمت تحقق اين راهبردها قرار گيرد كه اهم آن عبارتنداز : توانمندسازي خانوارهاي ساكن در اين محله و همچنين انتقال وارتقاء دانش و تجربه براي ايجادهماهنگي ميان سازمانهاي مسئول تامين خدمات شهري.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.