بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقد وتحليل ماده 1123 قانون مدني ايران در مورد وضعيت نامتعادل زوجين در برخورداري از حق فسخ نكاح

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1384


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدعلي علوي قزويني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: cws.ut.ac.ir/cwsf/faslname%2011.htm

کليد واژه: افضاء,برص,جذام,زمين گيري,عيوب زن,فسخ نكاح,نابينايى دو چشم,قرن 

چكيده: چكيده: نويسندگان قانون مدنى ايران در تدوين مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاًاز آراء مشهورفقهاء اماميّه پيروي كرده‏اند، اين تبعيّت در مواردي بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزيابى ‏قوت و استحكام فقهى آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانوني نامتعادلي ‏شده است. از جمله اين موارد ماده 1123قانون مدني است كه به موجب آن قرن جذام، برص، افضاء، زمين گيري و نابينايي از هردو چشم از عيوب خاص‏زنان شمرده شده و در نتيجه موجبات برخورداري شوهر ازحق فسخ نكاح را در اين موارد فراهم ساخته است و در مقابل زن را از چنين حقي به جهت ابتلاء شوهر به برخي از اين بيماري‏ها كه امكان ابتلاء آن در زنان ومردان يكسان است( مانند برص و جذام) محروم كرده است. به نظر مي‏رسد اين نابرابري درحقوق زوجين در زمينه برخورداري از حق ‏فسخ نكاح در اين قبيل بيماري ها، غير قابل توجيه است. در اين مقاله سعي‏شده‏است تا با طرح دلايل و مستندات نظريه مشهور و نقد وبررسي آنها و نيز ارائه ديدگاه‏هاي مخالفين و ارزيابى آن، به نتايج منطقي و قابل قبولي برسيم. . اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشي "نگرشي نو بر عيوب نکاح در قانون مدني ايران" به شماره پرونده 848/2/200 است که با حمايت مالي دانشگاه تهران (پرديس قم دانشگاهتهران) انجام شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.