بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير يادگيري از طريق همياري بر تقويت مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا كرامتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 48 

شماره نشريه: 24 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: يادگيري از طريق همياري,مهارتهاي اجتماعي ,دانش آموز  

چكيده: ديگر مولفان: ولي اله فرزاد ، بهرام محسن پور ، سيدحسن علم الهدي مطالعه تاثير يادگيري از طريق همياري بر تقويت مهارتهاي اجتماعي تحقيق حاضر از نوع شبه تجربي است جامعه تحقيق دانش آموزان پايه پنجم نواحي هفتگانهشهر مشهد و نمونه گيري به صورت تصادفي بوده است . آزمون رشد مهارتهاي اجتماعي (محقق ساخته) ابزار اساسي تحقيق بوده است . به منظور تجزيه و تحليل يافته ها از آزمون Tو تحليل واريانس استفاده شده است 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.