بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل و موانع فرهنگي اجتماعي ازدواج مجدد افراد همسر از دست داده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 13 

شماره نشريه: 25 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: ازدواج مجدد,جنسيت,عوامل فرهنگي 

چكيده: ديگر مولفين:مهناز عابدي ، طاهره فرج اله زاده خانواده نهادي است كه از طريق آن مرد و زن با هم پيمان زناشويي مي بندند. اما اينپيوند ممكن است به دلايلي منجر به شكست شده و يا فوت يكي از زوجين باعث از هم گسيختگي خانواده گردد. جدايي زن و مرد از يكديگر، مشكلات زيادي را بر سر راه فرد طلاق گرفته و يا همسر از دست داده قرار مي دهد. چنانچه زندگي زناشويي جديدي آغاز گردد، تاحدودي شرايط زندگي افراد ياد شده، تغيير...  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.