بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي کاربران اينترنت (در ميان کاربران کافي نت هاي تهران)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منوچهر محسني دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 72 

شماره نشريه: 4دوره7 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: www.isa.org.ir/node/632

کليد واژه:  

چكيده: ديگر مولفان:بهزاد دوران ، محمدهادي سهرابي در پژوهش جاري اثرات استفاده از اينترنت بر كاربران اينترنت در كافي نت هاي تهرانمورد بررسي قرار گرفته است. نظريه شبكه به عنوان پايه نظري اين پژوهش انتخاب شده وفرضيات پژوهش بر همين مبنا طرح شده است. فرضيات پژوهش شامل تاثير ابعاد مختلف استفاده از اينترنت شامل نوع استفاده از اينترنت (اجتماعي - غيراجتماعي)، ميزان استفادهاز اينترنت در شبانه روز، شدت ارتباطات اجتماعي كاربر در جهان واقعي و ميزان تجربهو مهارت فرد در استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي بود. 204 نفر از كاربران كافينت ها طي يك نمونه گيري سهميه اي - اتفاقي پرسشنامه هاي پژوهش را تكميل نمودند. براساس تحليل رگرسيون چند گانه فرضيات مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج به دست آمده ميان زمان استفاده از اينترنت در طول شبانه روز و انزواي اجتماعي رابطه اي معنادار ومعكوس نشان مي دهند. همچنين استفاده اجتماعي از اينترنت موجب كاهش انزواي اجتماعي مي گردد 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.