بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توزيع درآمد در جهان : تشديد نابرابري ها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1371


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدحسن فطرس , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: متن مقاله دگرگوني بسيار متفاوت سال گذشته در زمينه رشد مناطق گوناگون جهان، در راستاي گرايشي است كه طي سالهاي دهه هشتاد مشاهده شده است : رشد سريع در آسيا در مقابل رشد ضعيفدر آفريقا و كاهش درآمد سرانه در آمريكاي لاتين. جدول شماره يك، توزيع درآمد در جهان را نشان مي دهد. ستون الف جدول نشان مي دهد كهدر سال 1960، 20% جمعيت جهان با كمترين درآمد سرانه فقط 5% درآمد جهان را دريافت مي كرده اند و از آن زمان به بعد سهم آنها به طور مرتب كاهش يافته است. همچنين سهم 20% جمعيت با بيشترين درآمد سرانه پس از اندكي بهبود (فقط در كشورهاي صنعتي) طي زمانكاهش پيدا كرد و در سال 1990 در موقعيت 63% قرار گرفت. سهم گروه سوم جمعيت (60-40درصد بقيه) طي دو دهه اخير عملا" دو برابر شده است. اين بهبود كلا" به نتايج استثنائي كشور چين مربوط ميشود كه نزديك به 20% جمعيت جهان را تشكيل مي دهد و تمامي جمعيتگروه سوم را در بر ميگيرد. از زمان آغاز اصلاحات اقتصادي 78-1977، درآمد سرانه درچين بطور متوسط عملا" 7% افزايش داشته است. در حالي كه پيش از اين تاريخ، رشد آن فقط 1/5% بوده است. اگر چين را در نظر نگيريم (ستون ب) شدت نابرابري بيشتر خواهد بودو غني ترين كشورها نسبت به ساير گروهها به ويژه نسبت به 20% فقيرترين آنها، از رشدبيشتري برخوردار خواهند شد. تشديد نابرابري، از جدول شماره 2 نيز كه نشاندهنده توزيع درآمد برحسب منطقه است بهدست مي آيد. وضعيت نسبي آفريقا كه در برگيرنده بيشتر كشورهاي گروه اول جدول پيشيناست. بطور مداوم بدتر شده است. در حاليكه وضعيت آمريكاي لاتين بعد از يك ثبات نسبيتا سال 1980، طي دهه بعدي به شدت كاهش يافته است. برعكس، آسيا به ويژه در سالهاي دهه هشتاد، موفقيت انكارناپذيري را به ثبت رسانده ورشد درآمدها خيلي كمتر از ساير مناطق كاهش داشته است. بهبود وضعيت آسيا، به غير ازتوسعه استثنائي كشور چين، تحت تاثير چهار كشور تازه صنعتي شده قرار داشته است. سطحدرآمد سرانه اين كشورها در سال 1990 تنها 17% از كشورهاي صنعتي پائين تر بوده است. جدول شماره 1 - توزيع درآمد در جهان بر حسب گروههاي جمعيت جدول شماره 2- توزيع درآمد بر حسب منطقه (1) اين مقاله استخراج شده از شصت و نهمين گزارش سالانه بانك تسويه حساب هاي بين المللي در چهارم ژوئن 1993 همراه با دو جدول فوق مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.