بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: قاچاق انسان و مبارزه در آن در حقوق کيفري ايران

عنوان لاتين: Human Trafficking and combating it in Iranian Criminal Law

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): صادق سليمي استاديار دكترا حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 265 

شماره نشريه: 26 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: زنان و كودكان,سازمان‌يافته,قاچاق اشخاص,مهاجران,قاچاق انسان 

چكيده: طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين تحقيق اين قانون با توجه به موازين بين‌المللي مورد تحليل قرار مي‌گيرد. روش: اين پژوهش به روش توصيفي و تحليل حقوقي صورت گرفته و در تنظيم پژوهش از روش اسنادي و كتابخانه‌اي استفاده شده است. يافته‌ها: قاچاق زنان و كودكان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشكالشناخته شدة تجارت غيرقانوني و سودآوري هستند كه در قرن بيست و يكم توسط گروه‌هاي جنايي فراملي به صورت سازمان يافته وقوع مي‌يابند. ارتكاب اين عمل مجرمانه آثار انساني، اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي مخربي بر جاي مي گذارد و به اين جهت در سطوح بين المللي و ملي مورد توجه قرار گرفته است. نتايج: اين قانون كه گام مهمي در جهت مبارزه با پديدة قاچاق انسان در ايران محسوبمي‌گردد، نارسايي‌هاي زيادي دارد. از جملة اين نارسايي‌ها عبارت‌اند از آن‌كه گروهيا دسته مرتكب جرم در قانون تعريف نشده است؛ در مواردي به خصوصيات "سازمان‌يافته" و" فراملي" بودن اين جرم توجه نشده و حمايت از بزه ديدگان مد نظر قرار نگرفته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.