بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش توزيع ثروت و وراثت و کنترل جمعيت در رفاه اجتماعي شبيه سازي رفاه اجتماعي در جامعه مصنوعي

عنوان لاتين: The Role of Wealth Distribution, Inheritance and Population Control in Social Welfare: Simulation of Social Welfare in Artificial Society

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد ستايشي دكترا مهندسي برق و کامپيوتر , ساير آثار  

شماره صفحه: 183 

شماره نشريه: 26 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهشي توانبخشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: حيات مصنوعي,مدل رفاه اجتماعي,مدل فضاي قندي,توزيع ثروت,جامعة مصنوعي 

چكيده: طرح مسأله: در اين مقاله كاربرد مدل فضاي قندي جامعة مصنوعي در تحليل و بهينه‌سازيتوزيع ثروت در جامعه و نقش توزيع ثروت، وراثت و كنترل جمعيت در رفاه اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. روش: نوع روش تحقيق بنيادي، شبيه‌سازي و كاربردي است و روش گردآوري اطلاعات ميداني، كتابخانه‌اي و محاسباتي است. يافته‌ها: افزايش نابرابري در توزيع ثروت (قند)، موجب ازدياد فقر در جامعه گرديد ودر نتيجه ميزان مرگ و مير بالاي ناشي از گرسنگي مشاهده شد. همچنين بسياري از مردمان فقير و تعداد به نسبت کمتر، مردمان طبقة متوسط در مجموع با حداقل ثروت جامعه، و تعداد بسيار کم مردمان ثروتمند با حداکثر مقدار ثروت در جامعه مشاهده شدند. نتايج: وراثت مي تواند بقاء عامل‌ها را در جامعه افزايش دهد. نشان داده شد که با اعمال سياست‌هاي صحيح كنترل جمعيت مي‌توان رفاه بيشتري را در جامعه به‌وجود آورد. همچنين با افزايش سطح ديد عامل‌ها و كاهش متابوليسم آن‌ها مي‌توان به برابري نزديك شد. آرش رحمان 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.