بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: رشد بخش كشاورزي و توزيع درآمد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1374


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نادر مهرگان استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: برخي از متخصصان توسعه اقتصادي معتقدند كه رشد اقتصادي در مراحل اوليه، نابرابري درآمدها را تشديد مي كند و در اين زمينه آزمونهاي زيادي نيز صورت گرفته كه نشان مي دهد اين فرضيه با واقعيت منطبق است. در اين مقاله نشان داده شده است كه اگر رشد اقتصادي از طريق گسترش فعاليتهائي كه منجر به افزايش درآمد مناطق محروم مي شود و نيز نيازهاي اساسي افراد فقير جامعه را تامين مي كند صورت گيرد، نه تنها نابرابري درآمدها را تشديد نمي كند بلكه منجر به كاهش آن مي شود. بخش كشاورزي از بخشهائي است كه گسترش دامنه آن نه فقط به كم شدن شكافدرآمدي بين مناطق شهري و روستايي مي انجامد، بلكه سطح رفاه و قدرت خريد افراد كم درآمد جامعه اعم از روستايي و شهري را بالا خواهد برد. اين مقاله به همراه جدول و منحني و نمودار ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.