بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر تعارضات والد - فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): باقر ثنايي ذاكر استاد دكترا آموزش و پرورش , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 20 

نشريه داخلي: تازه ها و پژوهشهاي مشاوره 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مشاوره گروهي شناختي عاطفي رفتاري,سلامت روان,نابارور 

چكيده: هدف از اين پژوهش بهبود روابط دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران با والدين شاناز طريق به كارگيري روش حل مسئله مي باشد. در اين پژوهش از طريق نمونه گيري تصادفيخوشه اي، منطقه 15 انتخاب و از بين مدارس متوسطه پسرانه اين منطقه 3 دبيرستان و ازهر دبيرستان هم 40 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض با والدين را پاسخ دادند و 30نفر از كساني را كه بيشترين تعارض را با والدين شان داشتند، انتخاب و با استفاده از جايگزيني تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمايش و كنترل قرار داده شدند. به گروه آزمايش در طي 10 جلسه كه مدت هر جلسه يك ساعت... اميد مرادي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.