بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غلامرضا دهشيري كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 97 

شماره نشريه: 18 

نشريه داخلي: تازه ها و پژوهشهاي مشاوره 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: هوش هيجاني,پيشرفت تحصيلي 

چكيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي انجام شده است نمونه پژوهش شامل 153 دانش اموز پايه سوم متوسطه (73 پسر و 80دختر)بود که از طريق روش نمونهگيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه بهر هيجاني بار-اونEQ-i بود .نتايج تحليل نشان داد که همبستگي معناداري بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي وجود دارد(r=0/37)همچنين تحليل رگريسون گام به گام نشان داد از بين مولفه هايهوش هيجاني انعطاف پذيري استقلال و همدلي نقش معناداري در پيش بيني تحصيلي دارند.اين مولفه ها 19 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.